نقش شهروندشناسان در افزایش دانش تنوع زیستی


تهران- ایرنا- سرشماری زیستی بر اساس مشاهدات شهروند شناسان یکی از روش های پیشنهادی در سطح جه، برای مشارکت شهروندان در افزایش آگاهی در مورد تنوع زیستی در شهرها و کمک به سیاست های آگاهانه تر در این زمینه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85458575/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C