نگاهی به برخی از اکتشافات و سوابق علمی سال 2023


تهران – ایرنا – در سال 2023 محققان در زمینه‌های مختلف اکتشافات زیادی درباره اجداد باست،، سیاره زمین، حیوانات ،ن روی زمین و سوابق موجود در کتاب‌ها انجام دادند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85335604/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3