نگاهی به تحولات علمی در سال 2023


تهران-ایرنا- پیشرفت های چشمگیر در زمینه همجوشی هسته ای، ویرایش ژن کریسپر، هوش مصنوعی و نجوم امسال را به سالی ویژه تبدیل کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85338970/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3