هر رویه انتخاباتی در دانشگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه تأثیر می گذارد


تهران – ایرنا – سخنگوی و، علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اهمیت نقش دانشگاهیان در اطلاع رس، جامعه نسبت به انتخابات، گفت: هر انتخاباتی که در دانشگاه صورت می گیرد تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه دارد. . جامعه.

منبع: https://www.irna.ir/news/85373588/%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1