هوش مصنوعی؛ ابزار دانشمندان برای دانستن راز کیهان

هوش مصنوعی؛ ابزار دانشمندان برای پی بردن به راز کیهان

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از سایت فیزیکبسیاری از ستاره های جهان در نهایت به کوتوله های سفید تبدیل می شوند. کوتوله های سفید ستارگان فشرده ای معادل جرم خورشید و تقریباً به اندازه زمین هستند. تبدیل شدن به کوتوله های سفید آ،ین مرحله در تکامل ستارگان با جرم کم یا متوسط ​​است.

برخی از کوتوله های سفید در نهایت به صورت ابرنواختر منفجر می شوند. این فرآیند به انرژی زیادی نیاز دارد و منجر به تشکیل ،اصر سنگینی می شود که بلوک های اساسی زندگی را تشکیل می دهند. مانند بازگرداندن کلسیم و آهن به کیهان.

با وجود اهمیت ابرنواخترها؛ ستاره شناسان هنوز دقیقاً نمی دانند که چگونه و چرا رخ می دهند.

هوش مصنوعی؛  ابزار دانشمندان برای دانستن راز کیهان

برای درک بهتر این مشکل، اخیراً دانشمندان از نوعی هوش مصنوعی به نام یادگیری ماشینی برای سرعت بخشیدن به آزمایشات روی ابرنواخترها استفاده ،د. در یادگیری ماشینی، ماشین‌ها طوری طراحی شده‌اند که با استفاده از مثال‌هایی که به آنها داده می‌شود و تجربیات خودشان یاد بگیرند.

این روش به دانشمندان کمک می کند تا با مقایسه مدل های انفجارها با مشاهدات واقعی، چگونگی وقوع این انفجارهای کیه، را آشکار کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85496015/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86