هوش مصنوعی «ذهن خوان» ایده ها را ترجمه می کند + فیلم


تهران – ایرنا – سیستم هوش مصنوعی غیرتهاجمی می تواند افکار را مستقیماً از امواج مغزی به متن تبدیل کند و این فناوری به ارتباط افراد فلج کمک می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85334298/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85