هوش مصنوعی منشا باستانی رنگ گل ها را آشکار کرد


تهران- ایرنا- پژوهش جدیدی که توسط کارشناسان دانشگاه موناش استرالیا با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری انجام شد، رابطه دیرینه زنبورها و تکامل رنگ ها در گل ها را آشکار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377491/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF