وزیر علوم: استخدام دانشجو بدون برنامه ریزی رویه درستی نیست


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه نباید از سربازان وظیفه خارجی غافل شویم، افزود: جذب دانشجو بدون برنامه کاری نادرست و پیامدهایی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85409343/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA