وزیر علوم برای دانشجویان: نقد بر اساس قانون


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشجویان خواست تا نظرات خود را در خصوص چرایی عدم رعایت قو،ن مرتبط با و، علوم به این و،خانه اعلام کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85453363/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF