وضعیت فاجعه بار انتشار مقالات جعلی در تحقیقات علمی در جهان


تهران- ایرنا- دانشمندان هشدار دادند که سالانه ده ها هزار مقاله تحقیقاتی جعلی در مجلات منتشر می شود، رسوایی بین المللی که هر سال بدتر می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376329/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86