پارک فناوری یا شهر صنعتی؛ نیاز به بازنگری در سیاست های تعمیر و نگهداری برای شرکت های فناوری


تهران – ایرنا – اگرچه پارک فناوری پردیس با درایت و درک شرایط محیطی استان تهران و به منظور حمایت از فناوران، دو کارخانه نوآوری دیگر را برای فراهم ، فضای کار مش، تاسیس و راه اندازی کرده است، اما برخی کارشناسان معتقدند این پارک حمایت از جوانان به طور جدی، صاحب پروژه های نوآورانه نیاز به بازنگری در سیاست های خود در جذب و نگهداری شرکت های فناوری دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85439315/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA