پایان عدم قطعیت


تهران – ایرنا – تشکیل «شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و صاحبان میراث فرهنگی» در و، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پایان دادن به بی رغبتی هنرمندان این رشته ها برای اخذ مدرک هنری از جمله مواردی است که با ارزش ترین مسائل 13 دستاورد ،ت

منبع: https://www.irna.ir/news/85452235/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C