دانلود پایان نامه

کاربر دارد.

گفتار سوم: بررسی پژوهش های پیشین
1-3-2- پژوهش‌های پیشین خارجی
ساختار هویت در فیس‏بوک: قدرت دیجیتالی در ارتباطات کنترل شده عنوان تحقیقی است که در دانشگاه تمپل ایالات متحده و در دپارتمان جامعه‏شناسی این دانشگاه و با روش تحلیل محتوا هویت‏های ابراز شده در فیس‏بوک مورد بررسی قرار گرفته است.
در چکیده این تحقیق آمده است: «تحقیقات اولیه روی اظهارات آنلاین، اساساً بر ساختارهای هویت در محیط‏های تخلصی آنلاین (محیط‏هایی که در آن کاربران با نام مستعار ظاهر می‏شوند) متمرکز شده است. بیش‏تر مطالعات اخیر به بررسی ویژگی‏های عملکرد افراد در محیط‏های آنلاین با جنبه تخلصی کمتر (مانند سایت‏های اینترنتی قرارعشقی) پرداخته و یافته‏های متفاوتی را گزارش کرده‏اند. مطالعه کنونی به پژوهش ساختارهای هویتی فیس‏بوک “محیط آنلاین غیر تخلص (محیطی که در آن کاربران با نام واقعی ظاهر می‏شوند) که به تازگی پدید آمده است” پرداخته‏اند. براساس تحلیل محتوای 63 حساب(اکانت) فیس‏بوک این نتیجه حاصل شده است که شخصیت‏های مطرح شده در این محیط‏های غیر تخلصی با هویت‏های پدید آمده در محیط‏‏های تخلصی تفاوت دارند و کاربران فیس‏بوک، خصوصیات خویش را به طور ضمنی و مفهومی و نه صریح ابراز می‏کنند.
پریسا انصاری‏فرد در پایان‏نامه خود که در شهریور سال 1388 در دانشگاه بیرمنگام انگلستان دفاع شده است به موضوع «تأثیر شبکه‏های آنلاین بر زندگی مردم؛ مطالعه تجربی در میان ایرانیان» پرداخته است. این تحقیق براساس مروری بر ادبیات اجتماعات مجازی و کشف چگونگی تأثیر این اجتماعات آنلاین بر زندگی بشر نگاشته شده است. به واسطه ادبیات ارائه شده و نظرات متنوع و متضاد مطرح شده در این تحقیق، موضوعات گوناگونی بحث شده است. نگارنده بر اهمیت این موضوع در رشد مباحث دانشگاهی و آکادمیک تأکید کرده است.
بخش تجربی این تحقیق به دو مرحله پیمایش آنلاین و مصاحبه تقسیم شده است. نتیجه این مطالعات مبحثی که به نقش مکمل شبکه‏های مجازی اشاره دارد را آشکار کرده است؛ بر طبق این تحقیق، این نظریه قابل اطلاق به جامعه ایران بوده است. در حالی که تمامی نظریه‏هایی که معتقدند: اشکال جدید اجتماعات مجازی سبب می‏شود کاربران فیس‏بوک مناظرات چهره به چهره را رها کنند و به اجتماعی ایزوله تبدیل شوند، درباره کاربران ایرانی قابل اطلاق نبوده است
– فرهنگ فضای مجازی: باید ها و نبایدها در فرهنگ اینترنتی عنوان مقاله ای است که توسط لی پی میسفادین در سال 2009 نوشته شده او در این مقاله با طرح پرسش های از قبیل آیا فضاهای ارتباطی و اجتماعی اینترنت فرهنگ دارند؟ ویژگی‌های آنها چیست؟ آیا نظام‌های ارزشی فرهنگی ملی یا قومی برفضای مجازی حاکم‌اند؟ هدف این مقاله را معرفی و بررسی رویکردهای نظری اخیر در خصوص توصیف و یافتن خاستگاه‌های یک فرهنگ مجازی می داند. همچنین، این مقاله، به بررسی تأثیر فرهنگ‌های (دینی، قومی، ملی و غیره) بر فرهنگ‌های فضای مجازی پرداخته و چارچوب‌های نظری مربوط را برای تفکر در مورد فرهنگ در اینترنت ارائه می‌دهد. حرف این مقاله اساساً‌ آن است که نظر به افزایش تعامل انسان با کامپیوتر و شبکه، دیگر صرف پرداختن به رابطه و تعامل انسان و ماشین کافی نیست. فناوری‌های دیجیتالی و کامپیوترها می‌توانند گسترش فرهنگهای ارتباطی در فضای مجازی را تسهیل کرده و حتی مانع آن شوند و این فرهنگهای رو به رشد را می توان در هر پژوهش جامعی که درخصوص ارتباطات شبکه‌ای صورت می‌گیرد مورد توجه و بررسی قرارداد.
– یانگ، در مقاله ای با عنوان” رابطه حوزه های عمومی و خصوصی در سایت های شبکه های اجتماعی نمونه مورد مطالعه فیس بوک “با استفاده از روش پیمایشی به انجام این تحقیق اقدام کرده نمونه آماری این پژوهش 77 دانشجوی رشته علوم ارتباطات در دانشگاه ایندیانا استیت است. از مهمترین اهداف مطرح شده در این پژوهش این است که افراد تا چه اندازه با هویت واقعی خود در این شبکه عضو می شوند که نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بیش از 95 درصد کاربران اظهار داشته اند که از اسم واقعی شان در این شبکه استفاده می کنند.

2-3-2- پژوهش‏های پیشین داخلی
-یونس نوری مرادآبادی در تحقیقی با عنوان “بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه‏های تهران به شبکه اجتماعی فیس‏بوک و عوامل مرتبط با آن (بررسی تطبیقی دیدگاه‏های خبرگان رسانه وکاربران فیس‏بوک)” در سال 1391 با راهنمایی دکتر مجتبی امیری و مشاوره دکتر هادی خانیکی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجام داده است.
در این پژوهش محقق برای بررسی عمیق‏تر موضوع دو گروه را از دو جامعه متفاوت (کاربران و خبرگان رسانه) با استفاده از روش پیمایش (پرسشنامه محور) به ترتیب با حجم نمونه 400 و 50 انتخاب و تحلیل کرده است.
نتایج تحلیل داده‏ها که بر مبنای 4 متغیر اصلی (گرایش سیاسی، ماهیت مخاطب، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اعتماد به رسانه‏های داخلی) صورت گرفته است، نشان داد که متغیرهای میزان اعتماد به رسانه‏های داخلی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و فعال یا منفعل بودن مخاطب بر میزان استفاده و رضامندی و در نهایت گرایش به فیس‏بوک تأثیرگذار بوده است. همچنین داده‏ها رابطه‏ای میان نگرش سیاسی و گرایش به فیس‏بوک را نشان نداده همچنین داده‏ها رابطه‏ای میان نگ
رش سیاسی و گرایش به فیس‏بوک را نشان نداده‏اند و این فرضیه رد شده است. در نهایت به بررسی تطبیقی دیدگاه خبرگان با کاربران براساس ابعاد مختلف متغیر وابسته پرداخته شد که تحلیل نهایی نشان داد خبرگان در ابعاد مختلف متغیر وابسته میزان استفاده و رضامندی و نقش این ابعاد را در گرایش به فیس‏بوک را از خود کاربران بیش‏تر ارزیابی کرده‏اند.
– “بررسی کارکردهای شبکه‌های اجتماعی با مطالعه موردی فیس‌بوک” عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی قوانلوقاجار(1391) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات به‌راهنمایی دکتر محمد سلطانی‌فر انجام شده است. برای پاسخ به پرسش‏های این تحقیق ، از روش پیمایش استفاده شد. بر همین اساس از میان 6237 دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات، از 970 نفر سوال شد که آیا در شبکه فیس‏بوک عضو هستند یا خیر؟ بر اساس جواب‏های دانشجویان ضریب نفوذ فیس بوک 22% اندازه‏گیری شد. بدین ترتیب 212 دانشجوکه از فیس‏بوک استفاده می‏کردند، برای پر کردن پرسشنامه پاسخ مثبت دادند و پرسشنامه توسط پرسشگر به آنان داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد میزان سرمایه اجتماعی موجود در شبکه اجتماعی فیس‏بوک کمی بیشتر از حد متوسط است. این میزان با سنجش اعتماد در شبکه اجتماعی و گویه‏های مختلف به دست آمد. با ارزیابی کلی پاسخ‏های مربوط به سرمایه اجتماعی مشخص شد که (بیش از 57 درصد) به شبکه‏ اجتماعی در حد متوسط اعتماد دارند. این تحقیق نشان داد نزدیک به 48 درصد دانشجویان یک تا نیم ساعت از وقت خود را در فیس‏بوک می‏گذرانند. براساس اعلام سایت فیس‏بوک 50 درصد از کاربران هر روز به این سایت مراجعه می‏کنند. این درحالی است که این آمار در بین دانشجویان ایرانی که استفاده‏کنندگان اصلی اینترنت در ایران را تشکیل می‏دهند، 39 درصد است. براساس آمار فیس‏بوک به طور متوسط هر کاربر 130 دوست در این شبکه دارد. این تحقیق نشان داد که اکثریت دانشجویان بین یک تا 50 دوست در فیس‏بوک دارند. این تحقیق همچنین نشان داد که اکثریت پاسخگویان (79 درصد) از نام واقعی خود در فیس‏بوک استفاده می‏کنند. همچنین 75 درصد دانشجویان از اینترنت پرسرعت برای ورود به سایت فیس‏بوک استفاده می‏کنند، اما 25 درصد نیز با استفاده از اینترنت کم‏سرعت از شبکه اجتماعی فیس‏بوک استفاده می‏کنند.
– بندگی منفرد، سعیده، (1391) ” تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه های اجتماعی(مورد پژوهی فیس بوک و جوانان شهرتهران)، پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارتباطات از دانشگاه سوره با راهنمایی دکتر محمدرضا رسولی ارائه کرده است. این پژوهش این مساله را بررسی می کند که در شبکه اجتماعی فیس بوک مضامین فرهنگی و اجتماعی به چه شکلی نمایان شده است؟ این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش انجام آن تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش کلیه صفحات پروفایل و مرورگر زمان فیس بوک کاربران فارسی است که پژوهشگر با توجه به اهداف تحقیق نمونه گیری هدفمند را برگزیده و بر اساس آن 30 نفر از کاربران ایرانی فیس بوک که بین سنین 15تا29 قرار داشتند، انتخاب کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جامعه مورد بررسی زنان بیشتر از مردان عضو فیس بوک هستند و بیشتر آنان دارای سن 25 سال می باشند و در ضمن افراد تحصیلکرده بیشترین قشر کاربران و مخاطبان فیس بوک را تشکیل می دهند.
-“بررسی تاثیرات اینترنت در پای‌بندی به هویت دینی و فرهنگی جوانان تهرانی (نمونه مورد مطالعه جوانان منطقه 5 تهران)” عنوان پایان نامه کارشناسی ارشدی است که هدیه محمدی در زمستان1389 انجام داده است، روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 400 نفر از جوانان منطقه 5 است. در این پژوهش آمده است که بین ویژگی های فردی از قبیل سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و میزان پای‌بندی به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد، ولی بین جنسیت و وضعیت اشتغال و میزان پای‌بندی به هویت فرهنگی رابطه ای دیده نشد از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رابطه برخی ویژگی های شخصی و میزان پایبندی به هویت دینی اشاره کرد که بین جنسیت، سن و میزان پایبندی به هویت دینی رابطه وجود دارد ولی بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال و میزان پایبندی به هویت دینی رابطه ای وجود ندارد.
– عظیم زاده ،رضا،( 1385)”بررسی تاثیر اینترنت و ماهواره بر تفاوت‌های فرهنگی بین جوانان و بزرگسالان در شهر بهشهر” پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی از دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ارائه نموده است.
وی مساله تحقیق خود را چگونگی برخورد ما با اینترنت و ماهواره به عنوان پدیده ها ی روز جامعه می داند که بر روی جوانان(جوانان شهربهشهر) تاثیر خواهد داشت و جامعه را در مسیری جدید قرار دهد . هدف این تحقیق اینطور بیان شده است که اینترنت به عنوان پدیده های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و شناسایی تاثیر آن ها بر جوانان و بزرگسالان امروزه بسیار مهم و از اهداف این تحقیق است.
این تحقیق با توجه به اینکه در زمینه مردم شناسی است پژوهشی ژرفانگر می‌باشد. جامعه مورد مطالعه که جوانان و بزرگسالان می‌باشند و تعداد200 نفر از دانش‌آموزان پیش دانشگاهی دختر و پسر و تعداد 100 نفر از دبیران در سطح دبیرستان های بهشهر است. ابزار استفاده شده در این پژوهش مصاحبه ، مشاهده و مشاهده مشارکتی است. برای تجزیه و ت
حلیل داده های به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است.
– علی اصغر کیا و یونس نوری مراد آبادی در مقاله ای با عنوان “عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس بوک( بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا) در گام نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی در نهایت با استفاده از روش پیمایش به بررسی تطبیقی علل گرایش و همچنین نحوه استفاده دانشجویان ایرانی و آمریکایی از شبکه اجتماعی فیس بوک می پردازد. مقوله بندی پژوهش های انجام شده نشان می دهدکه معتبرترین آنها در خصوص فیس بوک که جامعه آماری آنها دانشجویان آمریکایی بوده، حول سه محور اصلی نحوه استفاده کاربران از فیس بوک، تاثیر استفاده از آن و سنجش نگرش دانشجویان درباره فیس بوک صورت گرفته که در این میان، ایجاد روابط جدید، حفظ روابط قدیمی، جستجوی اخبار، اطلاعات وسرگرمی مهمترین دلایل عضویت دانشجویان آمریکایی در فیس بوک شناخته شد. در مرحله دوم بر مبنای مصاحبه با خبرگان، پژوهش های انجام شده و نظریه استفاده و رضایتمندی، اقدام به نیازسنجی ارتباطی دانشجویان دانشگاه های تهران در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدینااطمینانی، سرعت تعدیل، نااطمینانی اقتصاد کلان، سودآوری

دیدگاهتان را بنویسید