دانلود پایان نامه

خصوص شبکه فیس بوک می شود. مهمترین نتایج قسمت دوم نشان می دهد که عواملی نظیر: اشتراک اطلاعات و اخبار، آزادی در ارتباط، جریان آزاد اطلاعات در شبکه، توانایی کنترل مخاطب بر اطلاعات شخصی و برابری اصولی در شبکه، در پیوستن دانشجویان به این شبکه نقش اساسی داشته است.
-” میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه های اجتماعی” عنوان مقاله ای است که در سال 1391 توسط محمدرضا رسولی و مریم مرادی در فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات به چاپ رسیده است. هدف اصلی این مقاله این است که میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات را در تولید محتوای رسانه های اجتماعی مورد سنجش قرار دهد. روش این پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری تمام دانشجویان ارتباطات اجتماعی دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران، آزاد واحد مرکزی و علوم تحقیقات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 1390 می باشد. از مهمترین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت افراد، عضو یکی از شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک هستند، دسترسی اکثریت پاسخگویان به شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و غیره از طریق فیلتر شکن انجام می شود و بیشتر افراد اعتقاد دارند که استفاده از فیلتر شکن برای آنها آسان و در دسترس است.
-رویا حکیمی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران در مقاله ای به مطالعه تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک برفرهنگ و هویت کردی می پردازد و اینکه چگونه فیس بوک باعث حس هویتی مشترک در میان کردها می شود. نظریه مورد استفاده، نظریه جهانی محلی شدن رابرتسون است که با گسترش فضای مجازی و شکل گیری شبکه های اجتماعی بیش از پیش رواج پیداکرده است. هدف از قرار دادن هویت کردی در پیوند با جهانی شدن این است که نشان داده شود هویت کردی در عصر جهانی شدن، هویتی جهانی محلی است و بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است. به عبارتی، برای قوم کرد، جهانی شدن و گسترش شبکه های مجازی، همراه با محلی شدن هویت بوده است. روش تحقیق، روش کیفی مصاحبه آنلاین و الکترونیکی است که به دلیل در دسترس نبودن افراد مورد مطالعه انتخاب شده است. انتخاب فیس بوک نیز به دلیل بالا رفتن محبوبیت و تعداد کاربران آن و از جمله کاربران کرد است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جهانی شدن برای قومیتها تعریف جهانی محلی شدن دارد و برای کردها باعث شکل گیری یک کشور مجازی می شود که در آن می توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند به طوری که فیس بوک توانسته است نقش عمده ای دربازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و همفکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده است.
-تحقیقی در خصوص علل گرایش جوانان ایرانی به شبکه فیس بوک که دکتر عاملی در سال 1389 با بهره گیری از روش کیفی و مصاحبه عمیق با 10 نفر(هفت زن و سه مرد) انجام دادند. هدف از این تحقیق، تعمیم نتایج آن به تمام کاربران ایرانی فیس بوک نیست، چراکه جمعیت مصاحبه شونده، نمونه ای کامل از جمعیت ایرانی نیستند.
با این حال، با توجه به این موضوع که تحقیق مدنظر در میان قشر دانشجو و تحصیل کرده ایران صورت گرفت و از آنجا که بیشترین کاربران فیس بوک در ایران متعلق به این قشر بودند، نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به درک بهتری از نوع استفاده کاربران ایرانی از این وبگاه بینجامد. میانگین سنی افراد مصاحبه شونده 30 سال و طبقه اجتماعی آنها متوسط است. پنج نفر از این افراد، متاهل و بقیه مجرد هستند. محل سکونت همه آنها در زمان مصاحبه شهر تهران و یکی از آنها خارج از کشور بود که مصاحبه با وی از طریق فیس بوک و با بهره گیری از امکان ((چت)) صورت گرفت. میزان تحصیلات هفت نفر از مصاحبه شوندگان کارشناسی ارشد و سه نفر کارشناسی بود.
-مریم رفعت جاه و علی شکوری در مقاله ای با عنوان تاثیر اینترنت بر برخی از ابعاد هویت اجتماعی (از جمله هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی) را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه در شهرسنندج در میان دو گروه از دختران، یعنی آنهایی که از اینترنت استفاده می کردند و آنهایی که از اینترنت استفاده نمی کردند، صورت گرفته است. مطالعه و تحلیل نشان دادکه میان دوگروه مذکور به لحاظ هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد و هویت دینی، قومی وخانوادگی در گروه اول ضعیف تر از افراد گروه دوم می باشد. همچنین، هویت شخصی و خود انگاره افراد درگروه اول ضعیفتر از گروه دیگر مشاهده شدکه به نظر می رسد این موضوع از یک سو نشانگر کاهش تاثیرکانال های سنتی در فرایند هویت سازی دختران و از سوی دیگر بیانگر تحول کیفی در مولفه های هویت یابی در عصر جدید باشدکه غالبا خارج از کنترل مراجع سنتی و غیر رسمی خانواده، قومیت و دین و ساختارهای رسمی نهادهای متولی نظارت اجتماعی و برنامه ریزی فرهنگی است. نتیجه این که، باوجود تلاش نهادهای سنتی رسمی و غیررسمی در هدایت هویت های فردی و اجتماعی، استفاده از اینترنت بر هویت اجتماعی افرادمورد مطالعه تاثیر تعیین کننده ای داشته است.

3-3-2- نقد محقق به پژوهش‏های پیشین داخلی و خارجی
به نظر می‏رسد با وجود تحقیق‏های متعددی که در زمینه صورت گرفته است هنوز جای تحقیق و پژوهش بسیاری در زمینه شبکه‏های اجتماعی وجود داشته باشد زیرا مباحث متعدد بسیاری وجود دارد که هنوز مورد بحث و بررسی قرار نگرفته‏اند.
نقدی که در اینجا می‏توان بر این ت
حقیقات داخلی وارد آورد را می‏توان در موارد زیر خلاصه کرد:
بیشتر تحقیقات انجام شده در این مورد بیشتر بررسی هویت را در اینترنت مورد بررسی قرار داده اند و کمتر به پوشش هویت فرهنگی پرداخته شده است.
یک مورد این است که در بعضی از آن‏ها آزمون فرضیه‏ها به روشنی مطرح نشده است.
در این تحقیق‏ها بیش‏تر به آسیب‏ها و جنبه‏های منفی این شبکه‏ها توجه شده است، در حالی که در زمینه فرصت ساز بودن شبکه های اجتماعی و بهره گیری از آنها در راستای اقدامات فرهنگی پرداخته نشده است .
قریب به اتفاق پژوهش‏های داخلی انجام گرفته فاقد پژوهش‏های پیشین خارجی هستند و اگر به پژوهش خارجی در تحقیق اشاره شده است مربوط به حوزه اینترنت می‏باشد تا شبکه اجتماعی.
در بسیاری از پژوهش‏های داخلی انجام گرفته در حوزه شبکه‏های اجتماعی، تعریف دقیق و جامعی از شبکه اجتماعی و تفاوت آن با رسانه اجتماعی ارائه نشده است، در حالی که محقق در این پژوهش به تعریف رسانه اجتماعی و شبکه اجتماعی پرداخته‏ است.
در برخی از پژوهش‏های داخلی محقق تنها به روایی(اعتبار صوری) بسنده کرده و پایایی پژوهش نادیده گرفته شده است؛ ولی در این پژوهش پایایی و روایی پژوهش به صورت جداگانه بررسی شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوعصلاحیت تکمیلی، بیکیفری، صلاحیت تکمیلی دیوان، مجمع عمومی

گفتار چهارم : نظریه ها و چارچوب نظری
4-2- مبانی نظری
در این بخش به توضیح مبانی و چارچوب نظری می پردازیم. مبانی نظری ارائه شده، شامل نظریاتی است که پایه انجام تحقیق بر اساس آنها صورت می گیرد و در این بخش شامل نظریاتی است که به لحاظ موضوعی و محتوایی بیشترین رابطه را با موضوع پژوهش دارند که محقق در جریان تحقیق از این نظریات بهره برده است.
1-4-2- نظریه بازنمایی:
فرآیند ثبت ایده‏ها، دانش یا پیام‏ها به شکل فیزیکی را در نظریه نشانه‏شناسی، «بازنمایی» می‏گویند. بازنمایی را می‏توان به شکل دقیق‏تر استفاده از «نشانه‏ها» (تصاویر، صداها وغیره) برای گفتن، تصویر، ترسیم یا باز تولید چیزی که به شکل فیزیکی درک، احساس، تصور یا لمس شده، تعریف کرد. قصد سازنده شکل، بافت اجتماعی و تاریخی که شکل درآن ساخته شده، هدف ازساخت عوامل پیچیده‏ای هستند که وارد تصویر می‏شوند(دانسی، 1388: 20).
ریچارد دایر بازنمایی را چنین تعریف می‏کند: «نحوه ساختی که رسانه‏های جمعی از جنبه‏هایی از واقعیت مثل افراد، مکان‏ها، اشیاء، اشخاص، هویت‏های فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد می‏سازند. تجلی و نمودار شدن بازنمایی‏ها ممکن است به صورت گفتاری، نوشتاری یا تصویر متحرک باشد.»(مولایی، 1388: 186)
شیوه‏ی بازنمایی چیزها و رسانه‏های انتخابی برای این کار، بر چگونگی برداشت مردم تأثیر به‏سزایی دارند. همانگونه که فیلسوف قرن بیستم ارنست کاسیرو اظهار داشت، انسان‏ها دیگر فقط در دنیای فیزیکی زندگی نمی‏کنند بلکه در دنیای نمادین نیز زندگی می‏کنند؛ هنگامی که فعالیت‏های بازنمایانه‏ی آن‏ها پیشرفت می‏کند تماس مستقیم آن‏ها با واقعیت فیزیکی به تناسب پسرفت می‏کند.
مهدی‏زاده استاد ارتباطات در کتاب «رسانه‏ها و بازنمایی» می‏گوید:
«رسانه‏ها بر شناخت و درک عموم از جهان تأثیر می‏گذارند، به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که از رسانه‏ها دریافت می‏کنند؛ زیرا رسانه‏ها واسطه و میانجی بین آگاهی‏های فردی و ساختارهای گسترده اجتماعی و سازنده معنا هستند. رسانه‏ها همچون آینه‏ای برای واقعیت عمل نمی‏کنند، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر می‏گذارند. براین اساس بازنمایی، ساخت رسانه‏ای واقعیت است. بازنمایی نه انعکاس و بازتاب پدیده‏ها در جهان خارج،که تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوب های مفهومی و گفتمانی است.» (مهدی‏زاده، 1387: 9)
در بازنمایی‏های رسانه‏ای، داستان واقعی، متن نامیده می‏شود.گفتگوها، نامه‏ها، سخنرانی‏ها، شعرها، برنامه‏های تلویزیونی، نقاشی‏ها، نظریه‏های علمی و آهنگ‏های موسیقی نمونه دیگری از متن هستند. متن «درهم تنیدگی» خاص عناصری از یک رمز (یا رمزها) برای بیان چیزی تشکیل شده است(دانسی،1388: 80).
2-4-2- مفهوم هویت و فرهنگ در نظریه بازنمایی هال:
استوارت هال از سردمداران مکتب بیرمنگام، برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ سعی می کند برداشت های متفاوت از بازنمایی را در یک طبقه بندی نظری کلی بیان کند. از این منظر، نظریه های بازنمایی در سه دسته کلی قرار می گیرند.
1-نظریه های بازتابی
2-نظریه های تعمدی
3-نظریه های برساختی
در نگاه بازتابی، ادعا بر این است که زبان به شکل ساده ای بازتابی از معنایی است که از قبل در جهان خارجی وجود دارد. در نگاه تعمدی یا ارجاعی گفته می شود که زبان صرفا بیان کننده چیزی است که نویسنده یا نقاش قصد بیان آن را دارد. نگاه برساختی به بازنمایی مدعی است که معنا “در” و بوسیله” زبان ساخته می شود.
به عقیدۀ هال بازنمایی استفاده از زبان برای بیان چیزهای معناداری درباره جهان پیرامون ماست و زبان ابزاری است که با استفاده ازآن میتوانی معنا بسازیم. ازطریق زبان است که میتوان این معانی را به سایرافرادجامعه انتقال داد و با آنها مبادله کرد.اینکه گفتگویی بین افراد درمی گیرد و از طریق آن به فهم مشترک در باب تفسیرجهان خود می رسند، فقط بازبان ممکن است؛ چراکه زبان دراینجا، مانند نظام بازنمایی عمل می کند.
از طریق زبان است که ما ازنشانه ها، نمادهای تصویری، متنی و صوتی استفاده می کنیم.زبان
یکی ازرسانه هایی است که ازطریق آن افکار، احساسات و ایده های ما درفرهنگ منعکس می شود (رضایی و کاظمی،1390:93).
براین اساس هال در درون نظام زبان از سه گانه مفاهیم، اشیا و نشانه ها یاد می کند و معتقداست مجموعه ای ازفرایندها، این سه مقوله را به یکدیگر مرتبط می کند. هال این فرایند را بازنمایی می نامد و براساس چنین ایدهای معتقداست که معنا برساخته نظام های بازنمایی است(سروی زرگر،بیتا:4).

هال برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ سعی می کند برداشتهای متفاوت از بازنمایی را در یک طبقه بندی نظری کلی بیان کند.
استوارت هال از متفکران منتقد مدرنیته با یک نگاه هگلی، هویت را یک روند در حال شدن می‌داند و اضافه می‌کند که هویت همواره از طریق تقسیم‌ شدن، معنا می‌یابد؛ تقسیم بین اینکه من چه هستم و دیگری چه هست؟ او اساساً هویت را ریشه‌ی خود و بستر عمل معرفی می‌کند. هال تاکید می‌کند که نمی‌توان هویت را در موقعیتی مکانی- زمانی به صورت ثابت تعریف کرد زیرا هویت یک روند است و یک حرکت مداوم را با چیزی جز «حرکت مداوم» نمی‌توان فهمید. بنابراین تصور یک هویت مشخص


دیدگاهتان را بنویسید