دانلود پایان نامه

سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1، 110-116.
امیریان، محمد الیاس.(1390). بررسی رابطه ساده و چند متغیره هوش معنوی با سلامت روان و شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد.کرمان .دانشگاه شهید باهنر.
بخشایش، علیرضا؛ مرتضوی، مهناز و حائری، محمود. (1390). بررسی تطبیقی شادی و نشاط از دیدگاه اسلام و روانشناسی. مجله جامعه شناسی و علوم اجتماعی، زمستان 1390، شماره 1، 84- 101.
بردبار، مریم. (1385). پیش بینی شادمانی بر اساس ابعاد هویت با واسطه گری باورهای کنترل- هماهنگی و احساسات در تعاملات اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. شیراز. دانشگاه شیراز.
برنا، محمدرضا و سواری، کریم. (1387). ارتباط ساده و چندگانه نگرش های مذهبی، سلامت روانی، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی، پاییز 1387، 2(8) . 76-86.
بوالهری، جعفر. (1387). رابطه ایمان و سلامت روان. بازیابی شده در 14/ 5 / 1387، از http:// tebyan. Net.
پاکیزه، علی. (1387). بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان و تأثیر فعال سازی مفهوم معنویت بر آن. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
پرتوی نژاد، علی؛ احمری طهران، هدی؛ حیدری، اکرم؛ کیهانی، محمد و تازیکی، صادق علی. (1390). مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و طلاب حوزه علمیه شهر قم سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره پنجم، شماره سوم، پاییز 1390، ویژه نامه طب و دین، 49-52.
تبرایی، رامین. (1388). بررسی جایگاه معنویت در الگوهای عمده سلامت روان. مجله روانشناسی و دین، سال 3، شماره 1، 5-29.
تقوی، محمدرضا. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 20، 381-398.
جعفری، عیسی؛ دهشیری، غلامرضا؛ سهرابی، فرامرز و نجفی، محمود. (1388). رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت روانی دانشجویان.تازه ها و پژوهش های مشاوره، 8(31)، 65-78.
چراغی، مونا و مولوی، حسین. (1385). رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پژوهش های تربیتی و روانشناختی 1385، شماره2.
خدایاری فرد، محمد و همکاران. (1388). گزارش نهایی طرح پژوهشی آماده سازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعه ایران. مؤسسه روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران.
دهشیری، غلامرضا. سهرابی، فرامرز. جعفری، عیسی و نجفی محمود.(1387). بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان. مطالعت روان شناختی، دوره 4 ، شماره3، پاییز 1387.
رجبی، محمد.صارمی، علی اکبر و بیاضی، محمد حسین. (1391). ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سلامت روانی و شادکامی. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال هشتم، شماره 32، تابستان 1391.
ریاحی، محمد اسماعیل؛ علیوردی نیا، اکبر و بنی اسدی، محمدرضا. (1387). بررسی اثرات دینداری و جهت گیری مذهبی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان 1387، 51-90.
ریو، مارشال. (2005). انگیزش وهیجان. (ترجمه یحیی سید محمدی، 1387). نشر ویرایش، چاپ 11، تابستان 1387.
زارع، بهنام.(1390). بررسی شادکامی و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی شهر کرمان). پایان نامه کارشناسی ارشد، کرمان ، دانشگاه شهید باهنر.
شولتس، دوآن. (1977). روانشناسی کمال، الگوهای شخصیت سالم. ترجمه گیتی خوشدل. نشر پیکان، چاپ سیزدهم، 1385.
صحراییان، علی؛ غلامی، عبد ا… و امیدوار، بنفشه. (1390). رابطه نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. افق دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره 17، شماره 1، بهار 1390، 69-75.
صدیق نژاد، فهیمه؛ محمدی، نوراله. (1387). بررسی رابطه مذهب و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
صفایی راد، ایرج. کریمی، لطف ا… . شموسی، نعمت ا… و احمدی طهور، محسن.(1389) . رابطه بهزیستی معنوی و سلامت روان در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره17، شماره4، 270-276.
طاهری، حبیب ا…. (1388). نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها. قم: انتشارات زائر، 1388.
علی پور، احمد و نوربالا، احمد علی. (1386). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 4، 71-81.
علی محمدی،کاظم و جان بزرگی، مسعود. (1387). بررسی رابطه میان شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روانشناختی و افسردگی در دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در سال تحصیلی 86-1385. مجله روانشناسی و دین، تابستان 1387، شماره 2،131-146.
غرایی، بنفشه؛ احمدوند، افشین؛ اکبری دهقی، اشرف و زنوزیان، سعیده. (1387). بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی در شهر کاشان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 10،59-83.
فتحی آشتیانی، علی.(1390). آزمون های روانشناختی؛ ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. انتشارات بعثت، چاپ ششم، زمستان 1390.
فضلی نژاد، صغری؛ کامکار، علی؛ کامکار، زهرا؛ ملا شفیع، اعظم. (1389). معنویت و سلامت روانی از دیدگاه قرآن. همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم، 1389.
قدرتی میرکوهی، مهدی و خرمایی، احسان. (1389). رابطه دینداری و سلامت روان در نوجوانان. فصلنامه علوم رفتاری، پاییز 1389، 2(5)،115-131.
کرتیس، آنتونی جیمز.(1963). روانشناسی سلامت. ترجمه فتحی آشتیانی، علی؛ عظیمی آشتیانی، هادی. انتشارات بعثت، چاپ دوم، 1385.
کریمی، علی. (1383). روان درمانی عارفانه.تهران: دانش، چاپ اول، 1383.
گنجی، حمزه. (1385). بهداشت روانی. نشر ارسباران، چاپ هفتم، تابستان 1385.
محمدی ری شهری، محمد. (1391). الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث. نشر دار الحدیث، چاپ اول، 1391.
مرتضوی زاده، جشمت ا…. (1383). شادی. پیوند، شماره 296
مطلب زاده، افسانه. (1383). بررسی تأثیر شوخ طبعی بر سلامت روان و شادمانی ذهنی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
موسوی، رقیه و اکبری زردخانه، سعید.(1389). الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی. فرهنگ مشاوره، تابستان 1389 ، 1(2)،151-170.
میر دریکوندی، رحیم. (1382). الگوها و نظریه های عمده بهداشت روانی. ماهنامه معرفت، شماره 112، 1-13.
نادی، محمد علی و سجادیان، ایلناز. (1390). تحلیل روابط بین معنای معنوی با بهزیستی معنوی ، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روانشناختی، امید به آینده و هدف در زندگی دانشجویان. فصل نامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال دهم، شماره 3و4 ، پاییز و زمستان 1390.
ناطقیان، سمانه. (1387). بررسی رابطه بین اعتقاد به باورهای اسلامی و سلامت عمومی در بین دانشجویان. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
نور بالا، احمد علی. (1390). سلامت روانی ـ اجتماعی و راهکارهای بهبود آن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، شماره2، تابستان 1390، 151-156.
واحدی، شهرام و غنی زاده، سمیه. (1388). الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزش درونی مذهبی ، نماز، بهزیستی معنوی و کیفیت زندگی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان. فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره سوم، شماره دوم ، تابستان 1388.
واحدی، شهرام. فتح آبادی،جلیل و اکبری، سونیا. (1389). الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 4، شماره4 (16) ، زمستان 1389، 7-24.
هادی نژاد، حسن و زارعی، فاطمه. (1388). پایایی، اعتبار و هنجار یابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد. پژوهش های روانشناختی، دوره 12، شماره 1و2، 62-77.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدی پژوهشگران

منابع انگلیسی:
Abdel khalek, A. (2006). Happiness, health and religiosity: significant relations. Mental health, religion and culture,( 9) 1, 85-97.
Abdel khalek, A., & Naceur, F. (2007). Religiosity and its association with positive and negative emotions among college students from Algeria. Mental health, religion and culture, 10(2), 159- 170.
Adams, T., Bezner, J. & Steinhardt, M. (1997). The conceptualization and measurment of perceived wellness: integration balance across and within dimentions. American journal of health promotion, 11(3), 208-218.
Aghili, M., Kumar, G. V. (2008). Relationship between Religious Attitude and Happiness among Professional Employees. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, ( 34) Special Issue, 66-69.
Argyle, M. (1999). Causes and correlates of happiness. In D. Kahneman, E. Diener&N. Schwartz(Eds), well-being: the foundations of hedonic psychology. New York: Russell sage foundation. 353-373.
Barkr, P. J., Buchanan-Barker, P. (2005). Spirituality and mental health breakthrough. London: whurr pubs.(shelton & stafford).
Bonet, M. (2009). The impact of spiritual well- being and stressful life experiences on traumatic stress.submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy Seton Hall university.
Buss, D. M. (2000). The evolution of happiness. American psychologist, university of Texas at Austin, 55(1), 15-23.
Carr,A.(2004). Positive psychology: The science of happiness and human strength. 27 church road, Hove,East sussex BN3 2FA.
Carmody, J., Reed, G., Kristeller, J., & Merriam, P. (2008). Mindfulness, spirituality, and health-related symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 64, 393-403.
Cotton, S., Larkin, E., Hoopes, A., Cromer, B. A., & Rosenthal, S. A. (2005). The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors. The Journal of adolescent health, (36) 6, 529- .
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575.
Diener, E. (2000). Subjective well being: the science of happiness and a proposalfor a national index. American psychologists, 55, 34-43.
Diener, E. (2002). Frequently asked question(FAQ”S) about subjective well being (happiness and life satisfaction). A printer for report and new comers. http://www./s.psych.uivc.edu/-ediener/fag.html.
Edlin, G., Golanty, E. & Brown, K. C. (1999). Health and wellness. American psychologists, 4(4), 287-292.
Elkins, D. N. (1998). A personal program for building a spiritual life outside the walls of traditional religion. Wheaton IL: the theosophical publishing house.
Ellison, C. G., Burdette, A. M., & Hill, T. D. (2009). Blessed assurance: Religion, anxiety, and tranquility among US

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید