دانلود پایان نامه

پژوهش……………………………………………………………………………………………45
3 ـ 2ـ جامعه هدف، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………..45
3 ـ 3ـ ابزارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………46
3 ـ 3 ـ 1ـ پرسشنامه بهزیستی معنوی……………………………………………………………………….46
3 ـ 3 ـ 2ـ پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………………………….47
3 ـ 3 ـ 3ـ پرسشنامه سلامت عمومی……………………………………………………………………….48
3 ـ 4ـ شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………….48
3 ـ 5ـ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..49
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..51
4 ـ 1ـ یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….51
4 ـ 2ـ یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………53
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….84
5 ـ 1ـ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………84
5 ـ 2ـ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………..95
5 ـ 3ـ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………..96
5 ـ 3 ـ 1ـ پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………….96
5 ـ 3 ـ 2ـ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………96
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………97
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..97
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………102
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………107

فهرست جدول ها:
عنوان شماره صفحه
جدول 4ـ1: حجم نمونه به تفکیک جنسیت در دانشگاه و حوزه………………………………………51
جدول 4ـ2: میانگین و انحراف معیار بهزیستی معنوی و مؤلفه های آن به تفکیک
دانشگاه و حوزه…………………………………………………………………………………………………….51
جدول 4ـ3: میانگین و انحراف معیار شادکامی به تفیک دانشگاه و حوزه………………………….51
جدول 4ـ4: میانگین و انحراف معیار مؤلفه های سلامت عمومی به تفکیک
دانشگاه و حوزه…………………………………………………………………………………………………….52
جدول 4ـ5: بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………….. 53
جدول 4ـ6: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی
و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………………….. 54
جدول 4ـ7: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی
و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان………………………………………………..55
جدول 4ـ8: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی
و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………………..56
جدول 4ـ9: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و شادکامی در
دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………………57
جدول 4-10: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون………………………………………………….. 58
جدول 4ـ11: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی شادکامی براساس
متغیرهای بهزیستی وجودی و مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های
علمیه شهر کرمان……………………………………………………………………………………………….. 59
جدول4ـ12: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………………………………60
جدول 4ـ13: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………..61
جدول4ـ14: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………………………………… 62
جدول 4ـ15: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان………………………………………………………………63
جدول4ـ16: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………… 64
جدول 4ـ17: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………65
جدول 4ـ18: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………….66
جدول 4ـ19: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان………………………………….. 67
جدول 4ـ20: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………68
جدول 4ـ21: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………..69
جدول 4ـ22: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………..70
جدول 4ـ23: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در
کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان…………………………………… 71
جدول 4ـ24: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم افسردگی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان………………………………………………………………..72
جدول 4ـ25: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم افسردگی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………73
جدول 4ـ26: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………………………………… 74
جدول 4ـ27: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی
در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان……………………………………………………………75
جدول 4ـ28: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون……………………………………………….. 76
جدول4ـ29: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی سلامت عمومی براساس
متغیرهای بهزیستی وجودی و مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های
علمیه شهر کرمان…………………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4ـ30: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین بهزیستی معنوی در دانشجویان
دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان………………………………………………………..78
جدول 4ـ31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین شادی در دانشجویان دانشگاه شهید
باهنر و حوزه های علمیه کرمان………………………………………………………………………….. 79
جدول 4ـ32: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین سلامت عمومی در دانشجویان
دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان………………………………………………………..80
جدول 4ـ33: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان…………………………………………………………….81
جدول 4ـ34: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت عمومی
در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان……………………………………………………………81
جدول 4ـ35: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی
و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهرکرمان……………………………………..82

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد ماده‌ی، بررسی، می‌شود.

فصل اول
طرح پژوهش

1 ـ 1 . مقدمه
قشر دانشجو گروهی مهم از جامعه بوده و سرنوشت سازان آینده کشور هستند. در جوامع گوناگون سیاست گذاری ها همواره متوجه این گروه، بررسی ویژگی ها و تربیت آن ها برای دستیابی به آینده مورد نظر بوده است. در ساختار گروه دانشجویی، دانشجویان حوزه و دانشگاه دو گروه اصلی را تشکیل می دهند.
در بررسی هر گروه از افراد باید به این نکته توجه داشت که، انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد وجودی گوناگون است . پیوند مستحکمی ک

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید