دانلود پایان نامه

دو متغیر تبیین می شود(548/0R=و296/0= R_adj^2). همچنین ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بررسی و مشخص شد که وزن رگرسیون عامل بهزیستی وجودی بر روی سلامت عمومی معنی دار است ( 544/0 – B= و 847/9 – t= و 001/0 P) اما تأثیر بهزیستی مذهبی بر سلامت عمومی معنادار به دست نیامد (006/0B= و 116/0 – t= و 05/0 P ).
همچنین استفاده از رگرسیون چندگانه متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی بر روی سلامت عمومی دانشجویان حوزه های علمیه نشان داد که قریب به 20 درصد تغییرات سلامت عمومی بوسیله این دو متغیر تبیین می شود(457/0R=و203/0= R_adj^2). همچنین ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بررسی و مشخص شد که وزن رگرسیون عامل بهزیستی وجودی بر روی سلامت عمومی معنی دار است ( 474/0 – B= و 721/6 – t= و 001/0 P) اما تأثیر بهزیستی مذهبی بر سلامت عمومی معنادار به دست نیامد (027/0B= و380/0 t= و 05/0 P ).

ش ـ سؤال بیست و یکم تحقیق:آیا میزان بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان متفاوت است؟

H_0= میزان بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان تفاوت معناداری ندارد.
H_1= میزان بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان به صورت معناداری متفاوت است.

جدول 4ـ30: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین رتبه
مجموع رتبه‌ها
یو من- ویتنی
Z
sig
بهزیستی معنوی
دانشگاه
376
45/270
50/101689
5/30813
757/8-
01/0

حوزه
274
04/401
50/109885

با توجه عدم توزیع نرمال متغیر بهزیستی معنوی در دانشجویان حوزه برای مقایسه میانگین سطح کلی بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان از آزمون یو من- ویتنی (معادل ناپارامتری آزمون تی مستقل) استفاده شده است مطابق نتایج جدول بالا و مقدار z به دست آمده(757/8- =z ) با توجه به سطح معناداری ( 01/0 = sig) نشانگر تفاوت معنی داری بین میانگین سطح بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان بوده که حاکی از بهزیستی معنوی بالاتر در دانشجویان حوزه است. بنابراین فرض وجود تفاوت در بهزیستی معنوی، بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان، با اطمینان 99% تأیید می شود.

ت ـ سؤال بیست و دوم تحقیق:آیا سطح شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان متفاوت است؟

H_0= سطح شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان تفاوت معناداری ندارد.
H_1= سطح شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان به صورت معناداری متفاوت است.

جدول 4ـ31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
درجه آزادی
مقدار t
Sig
شادکامی
دانشگاه
376
27/42
80/12
648
69/4
01/0

حوزه
274
03/47
65/12

بر طبق جدول 4ـ31، یافته ها نشان از بالاتر بودن میانگین نمرات شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه(03/47 =M ) نسبت به دانشجویان دانشگاه شهید باهنر(27/42 =M ) دارد. میزان t به دست آمده در آزمون 69/4 بوده، که با توجه به سطح معنی داری( 01/0 = sig)، نشانگر تفاوت معنادار در شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان است. بنابراین فرض وجود تفاوت در شادکامی، بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان، با اطمینان 99% تأیید می شود.

ث ـ سؤال بیست و سوم تحقیق:آیا سطح کلی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان متفاوت است؟

H_0= سطح کلی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان تفاوت معناداری ندارد.
H_1= سطح کلی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان به صورت معناداری متفاوت است.

جدول 4ـ32: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین رتبه
مجموع رتبه‌ها
یو من- ویتنی
مقدار Z
p
سلامت عمومی
دانشگاه
376
38/332
124976
48924
095/1-
273/0

حوزه
274
05/316
86599

با توجه عدم توزیع نرمال متغیر سلامت عمومی، برای مقایسه میانگین سطح کلی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان از آزمون یو من- ویتنی (معادل ناپارامتری آزمون تی مستقل) استفاده شده است مطابق نتایج جدول بالا و مقدار z به دست آمده(095/1- =z ) با توجه به سطح معناداری ( 273/0 = sig) تفاوت معنی داری در میانگین سطح کلی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان وجود ندارد.

سؤال اصلی 1: آیا بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

جدول 4-33: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون r
n
p
بهزیستی معنوی- شادکامی
642/0
376
01/0

جدول4-34: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی معنوی- سلامت عمومی
498/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ33، میان بهزیستی معنوی و شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و 64/0 r=). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. با توجه به ضریب تعیین، می توان بیان کرد که 41% از واریانس شادی را می توان به بهزیستی معنوی نسبت داد.
همچنین همبستگی میان بهزیستی معنوی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر، منفی و معنی دار به دست آمد(01/0 p= و49 /0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. یعنی با افزایش نمرات بهزیستی معنوی، نمرات افراد در مشکلات سلامت کاهش یافته است. از روی ضریب تعیین می توان نشان داد که 24% از واریانس سلامت عمومی را می توان به کمک بهزیستی معنوی پیش بینی کرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره علائم اضطراب، شهر کرمان، وجود رابط

سؤال اصلی 2: آیا بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

جدول 4ـ35: نتایج آزمون همبستگی جهت بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی معنوی- شادکامی
645/0
274
01/0
بهزیستی معنوی- سلامت عمومی
413/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ35، میان بهزیستی معنوی و شادکامی دانشجویان حوزه های علمیه کرمان همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و 64/0r_s =). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی معنوی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. 41 درصد از واریانس شادکامی این گروه را، می توان به بهزیستی معنوی نسبت داد.
همچنین میان بهزیستی معنوی و سلامت عمومی دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان، رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و41 /0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. با افزایش نمرات بهزیستی معنوی، نمرات افراد در مشکلات سلامت روان کاهش یافته است. براساس ضریب تعیین، بهزیستی معنوی 17 درصد از واریانس سلامت عمومی، در این گروه را تبیین می کند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

مقدمه
در این فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته و ضمن بحث و بررسی نتایج همخوان و ناهمخوان پژوهش های داخلی و خارجی، با نتایج این پژوهش، به نتیجه گیری نهایی می پردازیم. در انتها به بیان محدودیت های این پژوهش پرداخته و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بهزیستی معنوی و خرده مقیاس های آن( بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی) با شادکامی و سلامت عمومی و زیر مقیاس های آن( علائم جسمانی، اضطراب و نشانه های بیخوابی، اختلال در عملکرد اجتماعی و نشانه های افسردگی) و مقایسه دو جامعه دانشجویی دانشگاهی و حوزوی در این متغیرها پرداخته شد.
5 ـ 1. بحث و نتیجه گیری
ـ سؤال اول تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ6، این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال دوم تحقیق: آیا بین بهزیستی وجودی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ7،، این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی وجودی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
در بررسی رابطه بهزیستی وجودی با شادی، به رابطه مثبت، در هر دو گروه دانشجویی دست یافتیم که با یافته های کتن و همکاران(2005) در بررسی اثر معنویت بر شادی و افسردگی و دهشیری و همکاران(1387) در تأیید رابطه مثبت بهزیستی وجودی و شادکامی، همخوان می باشد. لویس و همکاران(2005) معنویت را زمینه ساز ایجاد دیدگا ه های سازگاارانه در وجود فرد می دانند که منجر به شادی می گردد. روحانی و معنوی پور(1387) معتقدند دینداری، زمینه ساز شرکت در برنامه های دینی و دریافت حمایت اجتماعی است که این خود در خوشحالی، روحیه و خلق بالای فرد اثر دارد. این یافته را می توان اینگونه تبیین کرد که بهزیستی وجودی با ایجاد روابط اجتماعی در سایه گرایش به معنویت، زمینه دریافت حمایت اجتماعی، احساس تعلق و ایجاد روابط دوستی بین افراد را پدید می آورد، که به نوبه خود در بهبود و گسترش حس شادی، اثرگذار است.
ـ سؤال سوم تحقیق: آیا بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4-8 ، این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
ـ سؤال چهارم تحقیق: آیا بین بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
با توجه به جدول 4ـ9 ، این فرضیه تأیید و نتیجه گرفته می شود که بین بهزیستی مذهبی و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود دارد.
بهزیستی مذهبی، در دو گروه، با شادکامی، رابطه مثبت نشان داد که با یافته دهشیری و همکاران(1387) در تأیید رابطه بهزیستی مذهبی با شادکامی در دانشجویان، همخوان است. صحرائیان و همکاران(1390) اعتقاد به وجود برتر را سبب شادی در زندگی دانسته اند. این یافته را می توان اینگونه تبیین کرد که، بهزیستی مذهبی به عنوان اعتقاد به حضور یک قدرت برتر و تأثیرگذاری آن در زندگی فرد، با ایجاد حس برخورداری از حمایت و پشتیبانی این قدرت بزرگ، زمینه آسودگی خاطر و شادی ناشی از ای

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید