دانلود پایان نامه

در خواب
219/0-
274
01/0

برطبق جدول 4ـ19، بین بهزیستی مذهبی با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و21 /0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. . از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 4% از واریانس متغیر علائم اضطراب و اختلال در خواب دانشجویان حوزه را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی کرد.

م ـ سؤال سیزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ20: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- اختلال در کارکرد اجتماعی
393/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ20، میان بهزیستی وجودی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با اختلال در کارکرد اجتماعی آن ها، رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و39/0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. براساس ضریب تعیین، می توان 15% از واریانس اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه را، به وسیله بهزیستی وجودی پیش بینی کرد.

ن ـ سؤال چهاردهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ21: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- اختلال در کارکرد اجتماعی
273/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ21،بین بهزیستی وجودی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و27/0 = – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. براساس ضریب تعیین، می توان 7% از واریانس اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان حوزه را، به وسیله بهزیستی وجودی پیش بینی کرد.

س ـ سؤال پانزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ22: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- اختلال در کارکرد اجتماعی
267/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ22، بین بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی، در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و26/0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی، در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 7% از واریانس اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی نمود.

ع ـ سؤال شانزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ23: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- اختلال در کارکرد اجتماعی
113/0-
274
06/0

بر طبق جدول 4ـ23، بین بهزیستی مذهبی با اختلال در کارکرد اجتماعی، در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معنی دار وجود ندارد(06/0 p= و11/0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و اختلال در کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رد می شود.

ف ـ سؤال هفدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4ـ24: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- علائم افسردگی
594/0-
376
01/0

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد ماده‌ی، چسبنده، نمونه‌ی

بر طبق جدول 4ـ24، میان بهزیستی وجودی دانشجویان دانشگاه با علائم افسردگی آن ها، رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و59/0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان نشان داد که 35% از واریانس علائم افسردگی دانشجویان دانشگاه را، می توان به کمک متغیر بهزیستی وجودی پیش بینی کرد.

ص ـ سؤال هجدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 4ـ25: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی وجودی- علائم افسردگی
528/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ25، بین بهزیستی وجودی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و52/0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی وجودی و علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 27% از واریانس علائم افسردگی دانشجویان حوزه را، می توان به کمک بهزیستی وجودی پیش بینی نمود.

ق ـ سؤال نوزدهم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 4ـ26: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- علائم افسردگی
310/0
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ26، بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و31/0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 9% از واریانس علائم افسردگی دانشجویان دانشگاه را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی نمود.

ر ـ سؤال بیستم تحقیق:آیا بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
H_1= بین بهزیستی مذهبی با علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 4ـ27: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن r_s
n
p
بهزیستی مذهبی- علائم افسردگی
378/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ 27، میان بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی دانشجویان حوزه های علمیه کرمان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0 p= و37/0= – r_s). بنابر این فرض وجود رابطه بین بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی در دانشجویان حوزه های علمیه کرمان با 99% اطمینان تأیید می شود. از روی ضریب تعیین می توان دریافت که 14% از واریانس علائم افسردگی دانشجویان حوزه را، می توان به کمک بهزیستی مذهبی پیش بینی نمود.

جهت بررسی سهم بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی در پیش بینی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان، از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
جدول 4-28: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون
Sig
F
Mean Square
df
Sum of Square
مدل
سلامت
0001/0
925/79
096/4
2
193/8
رگرسیون
دانشگاه

051/0
373
118/19
باقیمانده

375
311/27
کل

0001/0
846/35
555/1
2
110/3
رگرسیون
حوزه

043/0
271
757/11
باقیمانده

273
868/14
کل

برای سنجش تأثیر متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی بر واریانس سلامت عمومی در دانشجویان ، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش enter استفاده شد. میزان F محاسبه شده در دانشگاه(925/79F=) و در حوزه(846/35F=)، نشان از معناداری پیش بینی واریانس سلامت عمومی به کمک بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی دارد (001/0 P ).

جدول 4-29: نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی سلامت عمومی براساس بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های عمیه شهر کرمان
R_adj^2
R^2
R
Sig
t
Beta
?
SE
متغیر های پیشبین
سلامت
296/0
300/0
548/0
0001/0
847/9-
544/0-
016/0-
002/0
بهزیستی وجودی
دانشگاه

908/0
116/0-
006/0
000/0
002/0
بهزیستی مذهبی

203/0
209/0
457/0
0001/0
721/6-
474/0-
013/0-
002/0
بهزیستی وجودی
حوزه

704/0
380/0
027/0
001/0
002/0
بهزیستی مذهبی

براساس جدول4 -29،استفاده از رگرسیون چندگانه متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی بر روی سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه نشان داد که قریب به 29 درصد تغییرات سلامت عمومی بوسیله این

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید