پایگاه های دانش در چارچوب اهداف بنیاد مصطفان حمایت می شود


تهران- ایرنا- رئیس بنیاد انقلاب اسلامی مهرومی تاکید کرد: شرکت های نوپا و دانش بنیان که در تحقق اه، سازم، این نهاد سهیم هستند در داخل و خارج از کشور حمایت می شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386175/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF