پرتاب ماهواره هواشناسی ناسا به فضا


تهران-ایرنا- جدیدترین ماهواره هواشناسی ناسا روز پنجشنبه در مدار زمین قرار گرفت و قرار است اطلاعات بیشتری درباره اقیانوس ها و جو این سیاره ارائه کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85381076/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF