پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران در شهر الخاف افتتاح می شود


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه تهران در آ،ین جلسه هیات امنای این دانشگاه در اسفند 1402 از تصویب تاسیس 6 واحد علم و صنعت برای دانشگاه تهران خبر داد و گفت: پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران دانشگاه تهران به زودی در شهر خوف راه اندازی می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85420631/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C