پروتئین خنک کننده برای مبارزه با سرطان روده بزرگ می آید


تهران – ایرنا – محققان دانشگاه ملی استرالیا (ANU) اعلام ،د که نوعی پروتئین موجود در سیستم ایمنی را می توان برای ت،یب سلول های سرط، روده بزرگ دستکاری کرد. این پروتئین می تواند سلول های سرط، را خنک کند و DNA آسیب دیده را ترمیم کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367111/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF