پیشنهاد تغییر نام دانشگاه فنی حرفه ای به ماهارت قابل پیگیری است.


تهران – ایرنا – معاون رئیس جمهور خواست اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای را برای تغییر نام این دانشگاه به دانشگاه ملی مهارت و ایجاد شهر مشاغل، پارک مهارت و صنایع خلاق بیان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85455871/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C