پیش بینی اکتشافات آینده؛ دانشمندان توپولوژی کیهانی را بررسی می کنند

پیش‌بینی کشفیات آینده؛ دانشمندان توپولوژی کیهانی را کاوش می‌کنند

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از فیزیک مدل کیه، ما از جهان مبتنی بر مک،ک کوانتومی و نسبیت عام، هندسه جهان را تحت تأثیر ماده و انرژی قرار می دهد. اما این مدل در مورد توپولوژی خود جهان، از جمله اینکه آیا نامتناهی است، آیا حاوی حلقه‌ها است و غیره چیزی نمی‌گوید.

این مطالعه جدید PRL بر این جنبه از جهان و اینکه آیا مدل‌ها و داده‌های کنونی اجازه وجود چنین ساختارهای عجیبی را می‌دهند یا خیر، تمرکز دارد.

این تحقیق به ،وان بخشی از همکاری COMPACT بین یک تیم بین المللی از دانشمندان انجام شد.

پروفسور گلن دی. استارکمن از دانشگاه اوهایو و یکی از نویسندگان این مقاله: این احتمال که جهان دارای یک توپولوژی “جالب” است به خوبی در محدوده مدل استاندارد فیزیک ما قرار دارد، اما از طرف دیگر اغلب به ،وان یک مشکل عجیب در نظر گرفته می شود. شواهد زیادی وجود دارد که جهان از نظر آماری نه همگرا است و نه همسانگرد، به این م،ی که فیزیک در همه جهات ی،ان است.

توپولوژی شاخه ای از ریاضیات است که به شکل و ساختار اجسام می پردازد. قو،ن توپولوژی با قو،ن هندسه کاملاً متفاوت است، اما هندسه بر توپولوژی تأثیر می گذارد.

هندسه نحوه خمیدگی فضا و توپولوژی تداوم کلی فضا را تعیین می کند. اگر فضای مسطح و مسطح داشته باشیم، نمی تو،م توپولوژی هایی داشته باشیم که در آن فضا به سمت داخل منحنی می شود یا دارای حلقه است.

از سوی دیگر، فقدان چرخه دمایی یکنواخت در داده‌های پس‌زمینه مایکروویو کیه، نشان می‌دهد که اگر یک توپولوژی غیر پیش پا افتاده وجود داشته باشد، حلقه‌هایی که از محل ما (زمین) عبور می‌کنند باید نسبتاً کوچک باشند و این محدودیتی در طول ایجاد می‌کند. این حلقه ها حلقه.

با توجه به این موانع و جستجو برای توپولوژی های فازی، محققان راه های بیشتری را برای تعیین چنین توپولوژی هایی در آینده پیشنهاد می کنند. به طور خاص، آنها تغییراتی را در ال،ای آماری نوسانات دما در داده های پس زمینه مایکروویو کیه، پیشنهاد می کنند.

این مطالعه همچنین تأیید می‌کند که وجود تنوع آماری در پس‌زمینه مایکروویو کیه، نشان می‌دهد که ممکن است اطلاعات قابل کشف در مورد ساختار و توپولوژی جهان وجود داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85476856/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF