چرا باید بیشتر مراقب تکنولوژی باشیم؟


تهران – ایرنا – پژوهشگران می گویند همگرایی فناوری ها نوآوری های گسترده ای را به دنبال خواهد داشت، اما جامعه برای خطرات این معضل آمادگی ندارد و لازم است در زمینه قانون گذاری در این زمینه همکاری های بین المللی انجام شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85470282/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85