چرا برخی افراد تغییرات آب و هوایی را انکار می کنند؟


تهران – ایرنا – تیمی از محققان بررسی ،د که آیا انکار تغییرات اقلیمی ناشی از خودفریبی است یا ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375151/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF