چگونه انسان ها می توانند برای مقابله با چالش های جهانی متحد شوند؟


تهران – ایرنا – تحقیقات جدید دانشگاه آ،فورد نشان می‌دهد که آگاهی از تجربیات مش، زندگی جه، و زیست‌شناسی می‌تواند ارتباطات روان‌شناختی را با کل بشریت تقویت کند، کاتالیزوری برای اقدامات اجتماعی در مقیاس بزرگ باشد و به مق، با مشکلات جه، کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448157/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF