کارآگاهان علمی با کمک فناوری جعل و سرقت ادبی را کشف می کنند


تهران- ایرنا- فناوری های نوین کشف موارد کلاهبرداری و سرقت ادبی در مقالات علمی منتشر شده را آسان کرده است و برخی از محققان به ،وان پژوهشگران علمی با فعالیت خود در این زمینه باعث دقت بیشتر نشریات در بررسی مقالات شده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368978/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF