“کاوشگر”؛ برنامه تشخیص تداخل فرکانس در شبکه تلفن همراه/ دستاورد جشنواره برگزیده خوارزمی


تهران-ایرنا- پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برگزیده سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی موفق به توسعه برنامه ای به نام کاشف شد که تداخل فرکانسی در شبکه تلفن همراه را رصد و منبع آن را شناسایی می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414079/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF