کدام کشور با هوش مصنوعی بر خاورمیانه مسلط خواهد شد؟


تهران- ایرنا- کشورهای خاورمیانه برای افزایش مولفه های قدرت نرم و تعادل نرم مبتنی بر هوش مصنوعی گام های هوشمندانه ای برداشته اند و حتی برخی از آنها برنامه راهبردی مشخص و برنامه ریزی شده ای در این زمینه دارند. از دیدگاه فعالان و صاحب نظران این حوزه، کشوری که بتواند در قدرت نرم و در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی سرآمد باشد، رهبری منطقه را بر عهده خواهد گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85442932/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA