کشف نقش حیاتی خواب در بازیابی خاطرات

کشف نقش‌ تعیین‌کننده خواب در بازیابی خاطرات

برای گزارش دادن خبرنگار معاونت علمی و آموزشی ایرنا از پایگاه اطلاع رس، هشدار علمیاین مطالعات نشان می دهد که در طول خواب چه اتفاقی در داخل مغز می افتد و چگونه کمبود خواب باعث از بین رفتن خاطرات و اطلاعات می شود و بهبودی را دشوار می کند.

می د،م که برخی از نورون های مغز می توانند توسط محرک های خاصی تحریک شوند. سلول‌های عصبی که به ،وان نورون‌های هدایت محیطی شناخته می‌شوند مانند برخی از حیوانات در انسان فعال هستند و به انسان در هدایت مسیر کمک می‌کنند. اما در هنگام خواب چه اتفاقی می افتد؟

دکتر کامران دیپا استادیار علوم اعصاب در مؤسسه علوم اعصاب دانشگاه میشیگان و محقق اصلی این مطالعه گفت: اگر این نورون (مسئول کنترل محیطی) در هنگام خواب پاسخ دهد، تصور شما از این حالت چگونه خواهد بود؟

این مطالعه توسط کامران دیپا و کوروش را خدایی کرد یک دانشجوی سابق فارغ التحصیل در مورد نورون های هیپوکامپ در عمق مغز که در شکل گیری حافظه نقش دارند، تحقیق کرد و راهی برای تجسم ال،ای عصبی مرتبط با مک، در هنگام خواب حیوان کشف کرد. نوعی فعالیت الکتریکی به نام میخ های هیپوکامپ هر چند ث،ه یک بار در طول دوره های استراحت و خواب در مغز منتشر می شود.

محققان از هماهنگی امواج و چگونگی انتقال اطلاعات از ،متی از مغز به ،مت دیگر شگفت زده شدند. این به نورون‌ها اجازه می‌دهد تا خاطرات، از جمله مکان‌ها را شکل دهند و به‌روزرس، کنند.

در این مطالعه، تیم تحقیقاتی پس از طی مسیر مارپیچی، فعالیت مغز موش را در طول خواب اندازه‌گیری ،د. با استفاده از یک روش آماری، آنها برای اولین بار توانستند ردیابی کنند که کدام نورون ها به کدام مکان ها در طول مسیر پیچ و خم پاسخ می دهند.

در مطالعه دوم، دیبا و تیم تحقیقاتی او میزان و توالی فعال شدن مجدد نورون ها در طول خواب را با بی خوابی مقایسه ،د. محرومیت از خواب با نرخ‌های مشابه یا بالاتر امواج سنبله همراه بود، که دامنه‌ای کمتر و امواج انرژی کمتری داشتند.

دیبا می‌گوید با وجود این فعال‌سازی مجدد، تجربه عبور از مسیر مارپیچی در طول امواج شیب‌دار به طور کامل در زمان محرومیت از خواب امکان‌پذیر نبود.

وقتی موش‌های محروم از خواب توانستند کمی بخوابند، حتی اگر نورون‌ها تا حدی دوباره فعال شده بودند، وضعیت آنها با موش‌های معمولی که خواب بودند مطابقت نداشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85511059/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA