کشف یک راز 1.75 میلیارد ساله در مورد منشا حیات


تهران- ایرنا- فسیل های کوچکی که حدود دو میلیارد سال پیش در میان ص،ه های باست، باقی مانده اند، قدیمی ترین شواهد فتوسنتز روی زمین را در اختیار دانشمندان قرار داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347846/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B7%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA