گاهی به آسمان نگاه کن؛ 24 تا 30 می، هفته افتخار نجوم است


تهران – ایرنا – روز جه، نجوم سال 1403 در ایران مصادف با 28 اردیبهشت و نهمین شب از ماه قمری است به همین من،ت انجمن نجوم 24 تا 30 اردیبهشت را به ،وان هفته نجوم در کشور اعلام کرد و امسال نیز برنامه های متفاوتی برگزار می شود. . این هفته با کمک گروه های اجتماعی برای آماتورها برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85473904/%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DB%B2%DB%B4-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA