گرفتن پروژه از صنعت دشوارتر از صید نهنگ است


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از روسای دانشگاه های کشور میهمان داود منتور رئیس سازمان برنامه بودجه بودند که درد دل ها بیشتر ناشی از عدم همکاری بود. بین صنعت و دانشگاه های کشور نسبت به کمبود شدید بودجه.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401895/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA