گرمایش زمین مستلزم رتبه های بالاتر طوفان شده است


تهران- ایرنا- افزایش شدت طوفان ها در سال های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، اقلیم شناسان را بر آن داشته است تا افزایش تعداد ارزیابی های شدت طوفان را بر اساس بادسنج سافیر سیم، بررسی کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378823/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA