گزارش عملکرد مؤسسات آموزش عالی در زمینه پیشگیری از اخراج منتشر شد


تهران- ایرنا- گزارش عملکرد سامانه پیشینه پژوهش با نگاهی به سطح آموزشی، گروه آموزشی، وابستگی سازم، کاربران و عملکرد دانشگاه ها، پژوهشکده ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،تی و غیر،تی منتشر شده است. در سال تحصیلی 1401-1402 ه.

منبع: https://www.irna.ir/news/85355276/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C