گیاهان گوجه فرنگی از ریشه خود برای جیره بندی آب استفاده می کنند


تهران- ایرنا- محققان مک،زم جیره بندی آب در ریشه گیاه گوجه فرنگی را شناسایی کرده اند و قصد دارند از این دانش جدید برای بهبود تحمل به خشکی استفاده کنند که می تواند شیوه های کشاورزی را متحول کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342590/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF