یک آشکارساز شی پنهان بسازید


تهران – ایرنا – ردیاب امواج میلی متری برای اجسام پنهان توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است. این دستگاه در بخش «ارتباطات و میکروالکترونیک» جایزه ملی فناوری «بعدی» مقام دوم را ،ب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405723/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86