یک دنباله دار که از نزدیکی زمین می گذرد مانند سیاره زهره می درخشد

عبور دنباله‌داری از کنار زمین که به اندازه زهره می‌درخشد

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از سایت نیویورک پستاین دنباله دار که Tu،shan-ATLAS نام دارد، در حال حاضر تنها با تلسکوپ در حین حرکت بین مدارهای مریخ و مشتری قابل مشاهده است.

این دنباله دار می درخشد و دمش در حال رشد است. ی،ی در پاییز که این دنباله دار ، (دنباله ای که به طور منظم اما در فواصل دور از زمین قابل رصد است) با مداری 80000 ساله از نزدیک زمین می گذرد، ممکن است در شب قابل مشاهده باشد. آسمان مانند سیاره زهره است که در همسایگی زمین قرار دارد و باید قابل تشخیص باشد.

با این حال، به گفته فوربس، روشنایی خوشه سنگ، یخ و گاز را نمی توان دقیقاً تعیین کرد.

یک دنباله دار که از نزدیکی زمین می گذرد مانند سیاره زهره می درخشد

دیدن این دنباله دار برای ،نان نیمکره شمالی ممکن است دشوار باشد. اما در هر صورت، در 10 اکتبر (19 مهر) که این دنباله دار در نزدیکترین فاصله به خورشید قرار دارد، احتمال دیدن آن بیشتر از زمان های دیگر است.

این دنباله دار که از ابر اورت (منطقه ای از دنباله دارهای اطراف منظومه شمسی) می آید، توسط ستاره شناسان در سیستم هشدار برخورد سیارک (ATLAS) در آفریقای ج،ی و رصدخانه زوچنشان در چین در ماه فوریه مشاهده شد و در ماه مارس کشف شد. .

منبع: https://www.irna.ir/news/85491077/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%AF