یک راه حل موثر برای ساخت چارچوب های فلزی-آلی ایجاد کنید


تهران- ایرنا- محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه حلی جدید، ارزان و موثر برای ساخت چارچوب های ف،ی-آلی به ،وان الکتروکاتالیست برای تولید هیدروژن ارائه ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85438587/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C