یک روش کلیدی برای کمک به بازسازی قلب پس از حمله قلبی کشف کنید

کشف یک اقدام کلیدی برای کمک به بازسازی قلب بعد از سکته قلبی

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از جانب اخبار پزشکیاین محققان برای اولین بار تشکیل بافت اسکار را در قلب گور،ماهی و موش مجروح مقایسه ،د و کشف ،د که چگونه می توانند آسیب دائمی قلب ،داران را مع، کنند. نتایج این مطالعه در نشریه منتشر شده است با طبیعت ارتباط برقرار کنید منتشر شده است.

حمله قلبی باعث مرگ تعداد زیادی از سلول های قلب می شود. برای ترمیم این آسیب، بدن انسان سلول های آسیب دیده و مرده را با بافت زخم جایگزین می کند.

این بافت اسکار در ابتدا برای محافظت از قلب مفید است. اما در نهایت به بخشی دائمی از عضله قلب تبدیل می‌شود و باعث می‌شود که پمپ خون کمتر شود. کار مداوم قلب منجر به گسترش بافت اسکار و آسیب دائمی به قلب می شود.

تشکیل بافت اسکار دائمی پس از آسیب قلبی مشخصه همه ،داران است. اما گور،ماهی توانایی غیرمعمولی برای از بین بردن کامل بافت اسکار پس از آسیب دارد و به سلول های قلب اجازه ت،یر و احیا و رشد مجدد قلب سالم را می دهد.

یک روش کلیدی برای کمک به بازسازی قلب پس از حمله قلبی کشف کنید

تاکنون امکان بررسی تشکیل بافت اسکار در قلب گور،ماهی جوان از طریق تصویربرداری وجود نداشته است. در این کار جدید، محققان از یک تکنیک تصویربرداری مولکولی به نام TMR-O برای مشاهده جزئیات آسیب داخل قلب گور،ماهی استفاده ،د.

بافت اسکار از کلاژن ساخته شده است که رشته های طول، پروتئین است. این رشته ها به یکدیگر متصل شده و فیبرهایی را تشکیل می دهند که ساختار و پایداری بافت زخم را ایجاد می کند.

محققان دریافتند که پیوندهای تشکیل‌شده در گور،ماهی انعطاف‌پذیرتر، یک ،یب شیمیایی ناقص و مستعد ش،تگی هستند. این اجازه می دهد تا بافت اسکار با سلول های قلب بازسازی شده جایگزین شود.

ایمان آکام با،تر یکی از محققین این تحقیق گفت: تعداد مرگ و میر و نارسایی قلبی ناشی از بافت اسکار پس از حمله قلبی زیاد است. اگر بتو،م یک موضوع مش، در مع، ، بافت اسکار در اندام های متعدد پیدا کنیم، به طور بالقوه می تو،م زندگی بسیاری را نجات دهیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85505241/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C