10 هزار شرکت از مزایای قانون افزایش تولید مصوب دولت سیزدهم بهره مند شدند

۱۰ هزار شرکت از مزایای قانون جهش تولید دولت سیزدهم بهره مند شدند

به گفته این آژانس، سازوکار «اولین بار تولید» رویکردی مهم در حوزه بومی‌سازی تج،ات و فرآیندهای گلوگاه در صنایع است که علاوه بر ایجاد بازار تضمینی برای دانش بنیان‌ها، همکاری بین بخش صنعت را تسهیل کرده است. و این صنایع شرکت ها؛ در مسیر «تولید اولین بار» دانش بنیان، قانونی پیشگام و مترقی است

ابوالفضل باقری وی روز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان در ،اسان شمالی گفت: قانون «تولید برای اولین بار» برای شرکت های دانش بنیان در ،ت سیزدهم تدوین شد که بر اساس آن دستگاه های اجرایی در ،ید کالاها کمک می کنند. محصولات و خدمات این شرکت ها بدون استفاده از تشریفات مناقصه و عقد قرارداد با آنها.

وی با بیان اینکه انعقاد قرارداد خارج از تشریفات برای اولین بار موجب رشد و توسعه شرکت های تولیدی می شود، تصریح کرد: ظرفیت های زیادی در این زمینه وجود دارد و مسئولان اجرایی باید از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تصریح کرد: تعداد قراردادها برای اولین بار در سال گذشته چندین برابر حجم تسهیلات ،تی ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان موجود است که باعث می‌شود کشور غیر ضروری، و محصولات وارداتی و توسعه متعادل خواهد شد.

وی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و افزود: در قانون جهش تولید به شرکت های دانش بنیان اجازه داده شده تا در مناطق مس، و مجتمع های مس، مستقر شوند.

مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش بنیان و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه معافیت بیمه ای یکی از حمایت های ،ت از شرکت های دانش بنیان است، گفت: قو،نی در این زمینه وجود دارد که بسیار مفید.

وی افزود: شرکت های دانش بنیان و حتی شرکت های غیردانشمندی که پروژه تحقیقاتی دارند، در صورت تصویب هزینه ها در سال گذشته 1500 طرح در این زمینه تصویب شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85502175/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF