1800 نشریه ایرانی ضریب تأثیر مؤسسه استنادی جهان اسلام را دریافت کردند


تهران-ایرنا- 1800 ،وان از نشریات ایر، وابسته به و، علوم، تحقیقات و فناوری، و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر سازمان ها و نهادها از جمله حوزه علمیه و فرهنگستان علوم در سامانه مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری، جهان اسلام وارد ISC-JCR شده و ضریب تأثیر را دریافت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85340313/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF