دانلود پایان نامه

م و سختی سازه می‌شوند. به‌کارگیری شیوه‌های عددی در این زمینه و دستیابی به پاسخ‌ها، درتخمین رفتار ترک، نقش مهمی دارد. شروع و گسترش شکست میان ‌لایه‌ای در ماده‌ی مرکب را با فن‌های عددی انجام می‌دهند. در این روش، جزء‎های چسبنده را به همراه نمودار رفتاری ویژگی‎های ماده به کار می‌برند و رشد ترک را بررسی می‌کنند. خاطر نشان می‌سازد، یک نمودار رفتاری ماده‌ی مناسب در بهبود پاسخ‎ها اثرگذار است. ازاین رو، یک جزء پیشنهاد می‌گردد و در نمونه‌های عددی به کار می‌رود و ویژگی‌های آن ارزیابی می‌شود. درستی پاسخ‌ها در شکست میان لایه‌ای ماده‌ی مرکب با شیوه‌ی عددی راست آزمایی خواهد شد. نمونه‌های عددی آشکار می‌کنند که جزء‌ چسبنده‌ی پیشنهادی با شمار تحلیل کم، پاسخ‌های با دقت خوب را به دست می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: ماده‌ی مرکب، شکست و گسترش ترک میان لایه‌ای، الگوی رفتاری ترک چسبنده، تابع رفتاری، جزء چسبنده‌.

بخش‌های پایان نامه

چکیده یک
نمایه‌ی شکل‌ها پنج
نمایه‌ی جدول‌ها نه

فصل یکم: آغاز سخن 1

1-1- پیش‌گفتار 1
1-2- الگوهای رشد ترک 2
1-3- ترک در ماد‌ه‌ی مرکب 2
1-4- سامان‌دهی پایان‌نامه 3

فصل دوم: الگوهای رشد ترک 6

2-1- پیش‌گفتار 6
2-2- الگوی کشسان خطی 6
2-3- الگوی ترک چسبنده 7
2-4- الگوی رفتاری خرابی 8

فصل سوم: شکست ماده‌ی مرکب 9

3-1- پیش‌گفتار 9
3-2- ماده‌ی مرکب 10
3-3- رفتار مکانیکی ماده‌ی مرکب 10
3-4- وابستگی تنش و کرنش ماده 10
3-5- شکست در ماده‌ی مرکب 16
3-6- شکل‌گیری ترک میان لایه‌ای 18
3-6-1- جدایی لایه‌های ماده‌ی مرکب 20
3-6-2- تنش‌های لبه‌ی آزاد 20
3-6-3- ضربه 21
3-7- رشد ترک‌های میان لایه‌ای 21

فصل چهارم: رشد ترک در ماده‌ی مرکب 23

4-1- پیش‌گفتار 23
4-2- معیار رشد ترک در ماده‌ی مرکب 23
4-3- یافتن مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی 24
4-3-1- نگره‌ی تیر 25
4-3-2- روش مساحت 27
4-3-3- راه‌کار گسترش مجازی ترک 28
4-3-4- فن تابع اولیه‌ی مستقل از مسیر 29
4-3-5- روش بسته شدن مجازی ترک 32

فصل پنجم: جزء تماس چسبنده 35

5-1- پیش‌گفتار 35
5-2- جزء چسبنده 35
5-3- رابطه‎سازی الگو‎ی ترک چسبنده 38
5-3-1- رابطه‎سازی الگو‎ی چسبنده‌ی دو خطی 40
5-4- رابطه‌سازی تابع چسبنده 42
5-4-1- بررسی نمودار تنش- بازشدگی 42
5-4-2- رابطه‌سازی تابع کشسان 44
5-4-3- تابع کشسان خطی 45
5-4-4- تابع کشسان سهمی درجه دو 46
5-4-5- تابع کشسان توانی 46
5-4-6- تابع کشسان لگاریتمی 47
5-4-7- مقایسه‌ی تابع‌های کشسان پیشنهادی 47
5-5- روش جزء‌های محدود ناحیه‌ی چسبنده 49

فصل ششم: آزمایش‌های شکست میان لایه‌ای 51

6-1- پیش‌گفتار 51
6-2- شیوه‌ی بسته شدن مجازی ترک 51
6-3- شبیه‌سازی به روش جزء چسبنده 52
6-4- نمونه‌های عددی 53
6-4-1- تیر طره‌ی دوتایی 54
6-4-2- نمونه‌ی خمشی یک بخشی 62
6-4-3- نمونه‌ی تیر خمشی ترک‌دار 66

فصل هفتم: پایان سخن 76

1-1- پیش گفتار 76
7-2- گزیده‌ی پایان‌نامه 76
7-2- نتیجه‌گیری 77
7-3- پژوهش‌های آیندگان 77

دستمایه‌ها 78
واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی 84
نام‌نامه 86
نمایه‌ی شکل‌ها

شکل (3-4) وابستگی مختصه‌ی اصلی ماده و مختصه‌ی هندسی و تعریف زاویه……………………………….20
شکل (3-5-1) نمونه‌های آسیب ریزبینی ماده‌ی مرکب……………………………………………………………………………22
شکل (3-5-2) ترک‌های یک نمونه ماده‌ی مرکب با تارهای یک راستایی………………………………………………….23
شکل (3-6-1) نمایش حالت‌های شکست ریزبینی در ماده‌ی مرکب…………………………………………………………24
شکل (3-6-2) عامل‌های جداکننده‌ی لایه‌ها………………………………………………………………………………………….25
شکل (3-6-3) تنش‌های میان لایه‌ای ماده‌ی مرکب دارای لبه‌ی آزاد………………………………………………………..26
شکل (3-7) نمایش حالت‌های شکست………………………………………………………………………………………………27
شکل (4-3-1) ترک در یک جسم دلخواه………………………………………………………………………………………………29
شکل (4-3-2) ترک در بخشی از یک قطعه‌ی ترک‌دار…………………………………………………………………………….30
شکل (4-3-3) سطح زیر نمودار نیرو-تغییرمکان……………………………………………………………………………………32
شکل (4-3-4) نمایش نمونه‌ی جزء‌های محدود در پیرامون نوک ترک……………………………………………………..34
شکل (4-3-5) ترک در یک جسم دلخواه پیش و پس از رشد………………………………………………………………….35
شکل (4-3-6) ترک و مسیر تابع اولیه‌ی برای یک ترک مایل……………………………………………………………..36
شکل (4-3-7) ترک در حالت نخستین و حالت بسته شده‌ی مجازی………………………………………………………..38
شکل (4-3-8) جزء‌های محدود پیرامون نوک ترک……………………………………………………………………………….38
شکل (5-2) به کارگیری جزء‌های تماس چسبنده در مرز جزء‌های پیوسته……………………………………………42
شکل (5-3) الگوی ناحیه‌ی چسبنده‌ی دو‌خطی………………………………………………………………………………….47
شکل (5-4-1) نمودار تنش- بازشدگی در جزء چسبنده…………………………………………………………………………49
شکل (5-4-2) مقایسه‌ی تابع‌های کشسان پیشنهادی …………………………………………………………………………..54
شکل (5-5) جزء تماس چسبنده چهارگرهی………………………………………………………………………………………55
شکل (6-2) قرار‌گیری گره‌ها در ترک به شیوه‌ی بسته شدن مجازی……………………………………………………57
شکل (6-3-1) قرار‌گیری گره‌ها در ترک به شیوه‌ی چسبنده…………………………………………………………………..58
شکل (6-3-2) نمودار تنش-بازشدگی در جزء چسبنده………………………………………………………………………….58
شکل (6-4-1) تیر طره‌ی دوتایی…………………………………………………………………………………………………………..60
شکل (6-4-2) تحلیل حساسیت جزء……………………………………………………………………………………………………60
شکل (6-4-3) تغییر شکل و گسترش ترک در نمونه‌ی تیر طره‌ی دوتایی…………………………………………………61
شکل (6-4-4) تنش در راستای گسترش ترک……………………………………………………………………………………… 61
شکل (6-4-5) تنش در راستای عمود بر گسترش ترک………………………………………………………………………….61
شکل (6-4-6) نمودار نیرو-تغییر مکان در نمونه‌ی تیر طره‌ی دوتایی……………………………………………………..62
شکل (6-4-7) نمودار طول ترک-بازشدگی در نمونه‌ی تیر طره‌ی دوتایی………………………………………………..62
شکل (6-4-8) گسترش ترک در گام‌های پیاپی با روش بسته شدن مجازی ترک……………………………………..63
شکل (6-4-9) کارمایه‌ی شکست در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با شیوه‌ی چسبنده……………………..63
شکل (6-4-10) تنش چسبندگی در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با فن چسبنده……………………………..64
شکل (6-4-11) بازشدگی چسبنده درگسترش ترک برای گام‌های پیاپی با شیوه‌ی چسبنده……………………..64
شکل (6-4-12) پخش تنش در جزء‌های طول چسبنده …………………………………………………………………………..65
شکل (6-4-13) بررسی طول چسبندگی با محاسبه‌ی فاصله از نوک…………………………………………………………66
شکل (6-4-14) بررسی طول چسبندگی با محاسبه‌ی شماره‌ی جزء شروع کننده‌ی گسترش ترک………………66
شکل (6-4-15) نمودار نیرو-تغییر مکان برای تابع‌های گوناگون در نمونه‌ی تیر طره‌ی دوتایی……………………67
شکل (6-4-16) بررسی پایداری گسترش ترک در نمونه‌ی تیر طره‌ی دوتایی…………………………………………….67
شکل (6-4-17) نمونه‌ی خمشی یک بخشی……………………………………………………………………………………………68
شکل (6-4-18) بررسی بیشینه‌ی بار شکست در زاویه‌های گوناگون…………………………………………………………69
شکل (6-4-19) تحلیل حساسیت جزء…………………………………………………………………………………………………..69
شکل (6-4-20) تغییر شکل و گسترش ترک در نمونه‌ی خمشی یک بخشی……………………………………………….70
شکل (6-4-21) تنش در راستای گسترش ترک………………………………………………………………………………………..70
شکل (6-4-22) تنش در راستای عمود بر گسترش ترک…………………………………………………………………………..70
شکل (6-4-23) نمودار نیرو-تغییر مکان در نمونه‌ی خمشی یک بخشی…………………………………………………….71
شکل (6-4-24) گسترش ترک در گام‌های پیاپی با روش بسته شدن مجازی ترک……………………………………….71
شکل (6-4-25) کارمایه‌ی شکست حالت یکم در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با شیوه‌ی چسبنده……..72
شکل (6-4-26) کارمایه‌ی شکست حالت دوم در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با شیوه‌ی چسبنده………72
شکل (6-4-27) تنش چسبندگی حالت یکم در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با فن چسبنده……………..73
شکل (6-4-28) تنش چسبندگی حالت دوم در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد بازشدگی، برشی، چسبنده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید