9 مرکز تحقیقات نخبگان در اصفهان تشکیل شد


اصفهان – ایرنا – رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: 9 مرکز پژوهشی نخبگان با مشارکت حدود 400 نخبگان در استان تشکیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85352900/%DB%B9-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF