پایان نامه با کلمات کلیدی  ، the، of، Value

C(3)+C(23)+C(30)+C(37)=0Null Hypothesis Summary:  Null Hypothesis Summary:          Normalized Restriction (= 0)ValueStd. Err. Normalized Restriction (= 0)ValueStd. Err.C(2) + C(4) + C(8) + C(15)0.8577680.13935 C(3) + C(23) + C(30) + C(37)0.2721170.074308Restrictions are linear in coefficients. Restrictions are linear in coefficients. Wald Test:   Wald Test:  Equation: EQ04   Equation: EQ04           Test StatisticValuedfProbability Test StatisticValuedfProbabilityt-statistic7.18274611420 t-statistic3.41525411420.0007F-statistic51.59184(1, ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی  ، Value، Hypothesis:، Wald

C(3)+C(10)+C(18)=0 Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(26)+C(34)=0Null Hypothesis Summary:  Null Hypothesis Summary:          Normalized Restriction (= 0)ValueStd. Err. Normalized Restriction (= 0)ValueStd. Err.C(3) + C(10) + C(18)0.1995470.048587 C(3) + C(22) + C(26) + C(34)0.5184440.133409Restrictions are linear in coefficients. Restrictions are linear in coefficients. Wald Test:   Wald Test:  Equation: EQ03   Equation: EQ04           Test StatisticValuedfProbability Test StatisticValuedfProbabilityt-statistic2.38427811700.0173 t-statistic4.08518211420F-statistic5.684779(1, ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی  ، Value، F-statistic، (1,

StatisticValuedfProbabilityt-statistic3.77675411700.0002 t-statistic5.07306811420F-statistic14.26387(1, 1170)0.0002 F-statistic25.73602(1, 1142)0Chi-square14.2638710.0002 Chi-square25.7360210         Null Hypothesis: C(2)+C(6)+C(15)=0 Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(12)+C(21)=0Null Hypothesis Summary:  Null Hypothesis Summary:        Normalized Restriction (= 0)ValueStd. Err. Normalized Restriction (= 0)ValueStd. Err.C(2) + C(6) + C(15)0.2990.079169 C(2) + C(5) + C(12) + C(21)0.6186380.121946Restrictions are linear in coefficients. Restrictions are linear in coefficients. Wald Test:   Wald Test:  Equation: ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی  ، Value، Equation:، Std.

DEF*BELOW*DVT SUR*ABOVE*DVT*RISKFIRM(-1) DEF*ABOVE*DVT*RISKFIRM(-1) SUR*BELOW*DVT*RISKFIRM(-1) DEF*BELOW*DVT*RISKFIRM(-1) SUR*ABOVE*DVT*INFG(-1) DEF*ABOVE*DVT*INFG(-1) SUR*BELOW*DVT*INFG(-1) DEF*BELOW*DVT*INFG(-1) @LEV(@SYSPER)Constant added to instrument list VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. ACTUAL(-1)0.2818580.0444276.3442310SUR0.1368620.016478.309770DEF0.1221230.0174197.0107740SUR*ABOVE*DVT0.3155340.0961643.2812150.0011DEF*ABOVE*DVT0.232520.0663393.5050210.0005SUR*BELOW*DVT0.4417990.0965964.5736970DEF*BELOW*DVT0.1594410.0486973.2741290.0011SUR*ABOVE*DVT*RISKFIRM(-1)-0.015530.011395-1.362950.1732DEF*ABOVE*DVT*RISKFIRM(-1)0.0097810.0063721.5349530.1251SUR*BELOW*DVT*RISKFIRM(-1)-0.048210.013381-3.602630.0003DEF*BELOW*DVT*RISKFIRM(-1)-0.006350.00149-4.26180SUR*ABOVE*DVT*INFG(-1)0.013440.0070511.9061050.0569DEF*ABOVE*DVT*INFG(-1)0.0149050.0042253.5280510.0004SUR*BELOW*DVT*INFG(-1)-0.00280.004059-0.690790.4898DEF*BELOW*DVT*INFG(-1)[email protected](@ISPERIOD(“1385”))[email protected](@ISPERIOD(“1386”))[email protected](@ISPERIOD(“1387”))[email protected](@ISPERIOD(“1388”))[email protected](@ISPERIOD(“1389”))[email protected](@ISPERIOD(“1390”))[email protected](@ISPERIOD(“1391”))[email protected](@ISPERIOD(“1392”))-0.055070.01023-5.382540 Effects Specification Cross-section fixed (first differences) Period fixed (dummy variables) Mean dependent var-0.01244 S.D. dependent var0.126007S.E. of regression0.128194 Sum squared resid19.16174J-statistic42.53445 Instrument rank58Prob(J-statistic)0.178409 Arellano-Bond Serial Correlation Test Equation: Untitled Date: 12/23/14 Time: 00:51 ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، ساختار سرمایه، سودآوری، سرعت تعدیل

متغیرهای نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم شرکت تأثیرگذار هستند؟». از طرفی دیگر اثرات این دو نوع نااطمینانی از کانال سودآوری به‌عبارت‌دیگر به‌صورت غیرمستقیم بر روی اهرم شرکت‌ها با در نظر گرفتن تئوری توازن ایستا و پویا بررسی‌شده است. در واقع مدل ارائه‌شده در این پژوهش یک ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی of، and، pp:، Structure

49, pp: 319-330.Halov N. and F. Heider (2005). “Capital Structure Risk and Asymmetric Information”. Working, Stern School of Business, New York University. Harris M. and A. Raviv (1991). “The Theory of Capital Structure”. Journal of Finance, 46 (1).Hendriksen E.S. and Van Breda M.F. (1992). “Accounting Theory”, 5th International Ed, New ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی dependent، included:، Prob.، criterion

Roots.36+.28i.36-.28i Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic0.080979 Prob. F(1,19)0.7791Obs*R-squared0.089123 Prob. Chi-Square(1)0.7653 Null Hypothesis: IN is stationary Exogenous: Constant Lag length: 0 (Spectral OLS AR based on t-statistic, lagpval=0.1, maxlag=5) LM-Stat. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic0.346422Asymptotic critical values*:1% level 0.739 5% level 0.463 10% level0.347 Residual variance (no correction)88.04443HAC corrected variance (Spectral OLS autoregression)61.23284 KPSS ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی of، observations:، Instrument، dependent

LEVV(-1)0.4148650.0929534.4631690MBB(-1)0.0185760.0116811.5902440.112SIZE(-1)0.441730.1119923.9443160.0001PROFIT(-1)0.0055380.0311690.1776760.859TANGG(-1)0.5662630.1073965.2726690RISKFIRM(-1)-0.007980.011989-0.665870.5056INFG(-1)0.0010630.0057580.1845140.8536PROFIT*RISKFIRM(-1)0.050020.0166263.0085440.0027PROFIT*INFG(-1)[email protected](@ISPERIOD(“1383”))[email protected](@ISPERIOD(“1384”))[email protected](@ISPERIOD(“1385”))[email protected](@ISPERIOD(“1386”))[email protected](@ISPERIOD(“1387”))[email protected](@ISPERIOD(“1388”))[email protected](@ISPERIOD(“1389”))[email protected](@ISPERIOD(“1390”))[email protected](@ISPERIOD(“1391”))-0.003360.066878-0.050240.9599 Effects Specification Cross-section fixed (first differences) Period fixed (dummy variables) Mean dependent var0.006659 S.D. dependent var0.08497S.E. of regression0.13332 Sum squared resid23.51521J-statistic53.84187 Instrument rank66Prob(J-statistic)0.260737 Arellano-Bond Serial Correlation Test Equation: EQ02 Date: 12/31/14 Time: 15:18 Sample: 1380 1392 Included observations: 1341 Test orderm-Statistic rho SE(rho)Prob. AR(1)-4.4127-5.957781.3501440AR(2)0.810650.7104630.8764120.4176 Dependent Variable: ACTUAL Method: Panel ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های پذیرفته شده، ساختار سرمایه

تهران”. رساله دکتری، دانشگاه تهران.معین الدین، محمود و ملکیان کله بستی، اسفندیار و کلانتری، انسیه (1390). “رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، زمستان 1390، شماره66: صص 80-69.مورکیان، حسن (1390)، “مدیریت مالی (جلد اول)”، مرکز آموزش ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، بازدهی سهام، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه

پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..2144-4-1- آزمون مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..2144-4-1-1- تخمین مدل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………2154-4-2- آزمون مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….2194-4-3- آزمون مدل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….2224-4-3-1- مرحله‌ی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..2234-4-3-2- مرحله‌ی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….2254-4-3-3- مرحله‌ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………2264-4-4- آزمون مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………2314-4-4-1 مرحله‌ی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………….2324-4-4-2- مرحله‌ی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….2334-4-4-3- مرحله‌ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………236 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2445-2- تحلیل یافته‌ها و نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….2455-2-1- بررسی مدل اول و دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..2455-2-3- بررسی مدل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..2495-2-3-1- حالت ادامه مطلب…