پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق شخص ثالث، منافع عمومی، آزادی قراردادها، قانون مدنی

ه طرف معامله، در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار می دهند و بعضاً نهادهای عمومی را مکلف می سازند که حمایت طرف قرارداد بشتابند.9گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، نظام حقوقی، حقوق عمومی

7) روش شناسی تحقیق 3فصل اول : کلیاتمبحث اول : مولفه و مشخصات معاملات دولتی 7گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی 7گفتار دوم : هدف عمومی معاملات دولتی 9گفتار سوم : پیروی بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

مقاله درمورد امور حسبی، قواعد آمره، حکم نهایی، رأی داور

دعوی تنفیذ وصیت‌نامه به آن می‌پردازد، بررسی رضایت یا عدم رضایت وراث در خصوص تغییرات مندرج در سهم‌الارث ایشان است که طی یک عمل حقوقی از ناحیه مورث، ایجاد شده است و با توجه به بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

مقاله درمورد امور حسبی، موت فرضی، اشخاص ثالث، دعاوی مرتبط

با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد،بنمایند. اصولا فروش بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل