منابع و ماخذ تحقیق شخص ثالث، منافع عمومی، آزادی قراردادها، قانون مدنی

ه طرف معامله، در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار می دهند و بعضاً نهادهای عمومی را مکلف می سازند که حمایت طرف قرارداد بشتابند.9گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن معاملات ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، نظام حقوقی، حقوق عمومی

7) روش شناسی تحقیق 3فصل اول : کلیاتمبحث اول : مولفه و مشخصات معاملات دولتی 7گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی 7گفتار دوم : هدف عمومی معاملات دولتی 9گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی 10گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به ادامه مطلب…

مقاله درمورد امور حسبی، قواعد آمره، حکم نهایی، رأی داور

دعوی تنفیذ وصیت‌نامه به آن می‌پردازد، بررسی رضایت یا عدم رضایت وراث در خصوص تغییرات مندرج در سهم‌الارث ایشان است که طی یک عمل حقوقی از ناحیه مورث، ایجاد شده است و با توجه به اینکه وصیت، تا ثلث ترکه نافذ می‌باشد، مازاد آن‌را سایر وراث می‌بایست تنفیذ کنند. بنابراین ادامه مطلب…

مقاله درمورد امور حسبی، موت فرضی، اشخاص ثالث، دعاوی مرتبط

با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد،بنمایند. اصولا فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به ادامه مطلب…