تحقیق رایگان درمورد حقوق بین الملل

ز بطن دولت اولیه، نمیتوان به آسانی حکم به انقطاع شخصیت حقوقی دولت-کشور داد و حذف عامل سرزمین را به منزله حذف هویت دولت تلقی کرد (قاضی شریعت پناهی، 1383، 202).بر اساس این نظریه سرزمین دلیل و علت ایجاد معلولی به نام دولت می باشد و سرزمین را به عنوان ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین الملل

که اتفاق نظر در خصوص تابع قلمداد شدن آنها وجود ندارد یاد خواهیم کرد.بخش اول : تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل؛ دولت هادولت ها به عنوان اولین موجودیت ها و عناصر حقوق بین الملل، نخستین تابعان حقوق بین الملل نیز شمرده می شوند و بعد از آن نیز ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره کنوانسیون ژنو

قبولی را نپذیرد که در این صورت، برات بر اساس ماده 44 از قانون 1882، نکول تلقی میشود. کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بینالمللی مصوب 9 دسامبر 1988 بر اساس بند 3 ماده43 قبولی قسمتی از برات را قبولی مقید تلقی کرده و در صورت رضایت ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره کنوانسیون ژنو

عبارت «بدون حواله کرد» یا مشابه آن را در متن برات قید نموده است، این سند به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده قابل واگذاری به غیر میباشد.1ـ3. بر اساس ماده 17 کنوانسیون آنسیترال 1988 هنگامی که براتکش عباراتی مانند «غیرقابل مبادله» «غیرقابل انتقال» یا «بدون ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره کنوانسیون ژنو

تدوین کننده این لایحه در این خصوص بر این مبنا بوده است. بر اساس مواد 792 و 730 و 736 این لایحه: صادرکننده یا صادرکنندگان، ظهرنویس‌ها و بانک تأییدکننده یا تضمین کننده در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند. دارنده چک در صورت عدم تأدیه می‌تواند به هر کدام از ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره کنوانسیون ژنو

میشود فلسفه آنچه سبب تصویب ماده 11 قانون صدور چک شد یعنی جلوگیری از شرخری و انتقال چک‌های پرداخت نشدنی به افراد سودجو، نادیده گرفته شود و این مسئله مجدداً در جامعه رایج شود. به نظر میرسد تجدیدنظر در این موضوع ضروری باشد و لازم است مفاد ماده 11 قانون ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره تجارت الکترونیک

اقدامات وکیل میدانند، فقهای امامیه و نویسندگان حقوق مدنی حکم نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل را یک حکم استثنایی تلقی کرده و آن را قابل تسری به فوت و جنون نمیدانند و در این خصوص اصل حسن نیت مؤثر نمیباشد. به نظر میرسد معنای اول حسن نیت ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره تفسیر قرارداد

نافذ دانسته و مینویسد: این مورد قاعده کلی نخواهد بود و خصوصیات آن به ما اجازه وحدت ملاک گرفتن از این ماده و تسرّی به موارد سکوت قانون را نمیدهد. این نویسنده با استناد به بند هشتم ماده 54 قانون دریایی ایران که در آن قید هر گونه شرط یا ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره دیوان عالی کشور

برات باشد. البته دارنده میتواند قبولی از این طریق را رد کند. در صورت قبول حق رجوع او قبل از سررسید علیه شخصی که به نفع او قبول شده و ظهرنویسان بعدی ساقط میشود.      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          بر اساس ماده 57 ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره عدم قابلیت استناد

متن سند، مسئولیت دارند و اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارت متن اصلی مسئولیت خواهند داشت. این ایرادات به خود سند تجاری وارد است و ارتباطی به روابط خصوصی مسئولان برات و یا به تعبیر دقیق‌تر رابطه قراردادی آنها که موجب صدور یا انتقال سند تجاری ادامه مطلب…