No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، جبران خسارت

مؤسسین بپردازد، آیا با چنین تصویبی شرکت نیز نسبت به آن اعمال که قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت صورت پذیرفته است، مسئولیت می‌یابد.”به نظر می‌رسد تصویب اعمال مدیران که قبل از تشکیل شرکت صورت بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عام و خاص، شخص ثالث

ن مملکت است”. بدین‌ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی، به تبع اقامتگاه آن‌ها، تعیین می‌شود13. درخصوص تابعیت شرکت‌های تجارتی، ماده اول “قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها” مصوب 1310، می‌گوید: “هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، اصل استقلال، انحلال شرکت

وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ “موافقت‌نامه تشکیل” از وزارت تعاون، “اولین مجمع عمومی عادی”8 آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق تجارت، سهامداران، عام و خاص

م بخش اول: کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری فصل اول:کلیات مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه درباره سلامت روان، بهداشت روان، دانشگاه تهران

سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1، 110-116. امیریان، محمد الیاس.(1390). بررسی رابطه ساده و چند متغیره هوش معنوی با سلامت روان و شادکامی بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه درباره سلامت روان، شهر کرمان، حوزه و دانشگاه

بررسی این رابطه همخوان است. یافته های بسیاری رابطه منفی دینداری و افسردگی را تأیید کرده اند که از آن جمله اژدری فرد و همکاران(1389)، واحدی و همکاران(1389)، رجبی و صارمی(1391)، کوئنیگ و همکاران(2001)، غباری بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه درباره شهر کرمان، علائم اضطراب، سلامت روان

این اطمینان قلبی را فراهم می آورد. ـ سؤال پنجم تحقیق:آیا بین بهزیستی وجودی با علائم جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟ با توجه به جدول 4ـ12 ، این فرضیه تأیید و بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل